Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Bild som visar en man som håller upp dörren för en kvinna så hon  kan kliva in i en taxi.

Tjänsteskjuts 2.0

Detta projekt följer, stödjer och utvärderar pilotverksamheter i Karlstad och (preliminärt) Region Stockholm, där tjänstebilar som används i verksamheten byts ut mot taxi och andra skjutstjänster...
Foto som visar en karta över Helsingborg där det är markerat var det är mycket trafik och utsläpp.

GreenRoute – Optimering av godstransporter för en hållbar framtid

Projektet fokuserar på visualisering av godstransporters klimatpåverkan med intentionen att uppmuntra till beteendeförändringar.
Foto som visar en edn person som joggar längs havet och en levernasrobot som står på en asfalterad väg som ansluter till joggingspåret

Helsingbotica Community Robot

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens fordon genom att utföra tester av självkörande leveransrobotar i Helsingborgs stad. Den primära leveransen från projektet kommer att...
Foto som visar en trottoar med två tydliga skuggor av två cyklister

Mikro-Koll: delad mikromobilitet & kollektivtrafik

Projektet Mikro-koll syftar till att skapa ett komplement till den kunskap kring delad mikromobilitet, och dess samspel med kollektivtrafik, som finns idag. Målet med projektet är att skapa ökad...
Foto som visar EU-flaggan och svenska flaggan

CCAM Sweden

CCAM Sweden syftar till att samla och engagera svenska och nordiska aktörer inom området uppkopplad, kooperativ och automatiserad mobilitet (CCAM). Målet är att via aktörernas engagemang i olika...
Bild som visar en skiss av ett vägnät med flera taxibilar som befinner sig på olika platser. I bakgrunden står det TAXI som anspelar på projektnamnet som är Via-Taxi

ZeZo Score – framtidens verktyg för säkrare urban mobilitet

VIA-Taxi är ett triple helix innovationsprojekt som fokuserar på förbättring av trafiksäkerhet med hjälp av ny molnbaserad digital teknik. Datainsamling, analys, kvalitetssäkring och proaktivt...
En person som håller i sin cykel och samtidigt tittar på sin mobiltelefon

Mobilitetsplånbok

Idén om att kunna subventionera, betala och dela åtkomst till mobilitetstjänster på ett enkelt har testats i flera tidigare innovation- och forskningsprojekt. Flertalet dellösningar finns redan, men i...
Ikoner som symboliserar  buss, taxi, fotgängare, cyklist och taxi

Identifiera färdmedel för delresor - vid analys av rörelse med hjälp av mobildata

Det här projektet avser att utföra två pilotprojekt för att åstadkomma en automatiserad och generell/skalbar modell för färdmedelsidentifiering - även för delresor. Syftet är bl a att effektivisera...
MeMo-projektbild

Medborgardrivna Mobilitetstjänster - MeMo

Denna förstudie utforskar hur mobilitetshus och kringliggande mobilitetstjänster kan designas för att stödja socialt hållbar delad mobilitet och transport. Detta görs genom att etablera Living Labs i...
Profilfoto - Business Model lab

Drive Sweden Business Model Lab 2023-2024

Syftet med projektet Drive Sweden Business Model Lab är att stötta Drive Swedens arbete för att tackla hållbarhetsutmaningar som samhället och näringslivet står inför genom att accelerera...
Projektfoto - Nätverket för mikromobiliet

Nätverk mikromobilitet - fas 2

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer. Projektet drivs nu vidare och fortsätter att samarbeta med operatörer...
Man pekar på digitala ikoner av kartor, stoppljus, fordon

Analys av försenad uppskalning av autonoma fordon

Trots att ämnet har funnits på dagordningen under lång tid och ambitiösa tillkännagivanden från branschens tungviktare har den omfattande implementeringen av autonoma fordon ännu inte skett - så...
Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Med detta projekt inrättas ett komplementärt och tvärvetenskapligt team för att i samverkan utveckla Big Data-utvärderingsmetoder, genomföra analyser som bygger på verkligheten samt utveckla verktyg...
Digital Proving Ground - Digitala testbanan

Den digitala testbanan

Projektet förser Drive Sweden och dess medlemmar med digitaliserade testmöjligheter för nya uppkopplade, automatiserade och delade mobilitetstjänster. Detta uppnås genom integration mellan Drive...
Foto som visar personer på cykel och Segways

MicroVision - utveckling, testning och demonstration av ett stödsystem i realtid för förare av elektriska fordon

Projektets mål är att nyttja nya framgångar inom utveckling av algoritmer för att förbättra säkerhet och hållbarhet i samband med mikro-mobilitet. Vi vill utveckla ett kamera-baserat säkerhetssystem...
Kvällsbild på elsparkcyklar som är parkerade

MIDIS - databehov och informationsdelning för mikromobilitet

Projektet syftar till den outnyttjade potentialen i svenska städer för att (1) öka andelen och säker användning av sådana alternativa transportsätt, genom att (2) öka den effektiva användningen och...
Animerad bild av en robot som hämtar sopor

Avfallshantering med robotar

Att använda robotar för avfallshämtning är ett nytt och innovativt tillvägagångssätt som kan eliminera några av de negativa effekterna av traditionella sophämtningsmetoder. Genom att använda robotar...
Car in front of trees

Modernare biluthyrningsregler för en ökad bildelning

Projektet syftar till att modernisera biluthyrningsregelverket tillsammans med en bredd av relevanta aktörer för att förbättra tillgängligheten till delade bilar även på platser där de idag helt...
Foto på litet släpfordon, som en minilastbil

CycleSense - data för effektiv och hållbar sista milleveranser

CycleSense projektet bygger på kunskaper om behovet av anpassade transportfordon och system för framtidens transporteffektiva städer, där el-godscyklar har potential att spela en viktig roll.
Projektbild- elmopeder i hub

Trafiksäkerhet kopplat till elektriska mikrofordon (VIASAFETY)

Projektet skall studera hur trafiksäkerheten i samband med användningen av små fordon, tex exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, el-mopeder, i låg hastighet på väg kan förbättras.
Bild med ett ungt par som håller i varsin elsparkcykel och står på en mindre stadsgata

Modulär och skalbar mobilitetshubb med laddning för delad mikromobilitet

Målet med projektet är att utveckla och testa en skalbar och modulär mobilitetshubb med stöd för laddning av delade elsparkcyklar. Syftet är att främja hållbar mobilitet och minska miljöpåverkan, samt...
Lastbil kör in från sidan, bil kör mot kameranoch en människa går längs med lastbilen

Nätverk reglering automatiserad körning

Internationella och EU-regler för automatiserad körning är mitt i ett hopp. Det kommer att pågå omfattande regulatoriska aktiviteter under projektperioden 2023-2025. Därför är det rätt tillfälle för...
Superhjälptekvinna bredvid skylt där det står parkyria

Parkcess del II - Parkyria

Projektet ska forska vidare på PARKYRIAs potential att effektivisera resursanvändning i stadsutvecklingens tidiga skeden.
Helsingbotica

HelsingBotica - förstudie om datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar

HelsingBotica projektet är en förstudie som utforskar datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar i Helsingborgs stad. Projektet syftar till att skapa lärdomar inför ett innovativt...
Bygga grunden - Skellefteåprojekt

Skellefteå Public Mobility - Bygga grunden

För att klara omställningen till hållbart resande behöver kollektivtrafiken kopplas ihop med andra typer av hållbara mobilitetslösningar till det som kallas integrerad mobilitet.
Drive Sweden Policy Lab presenteras av Kent Eric Lång under Drive Sweden Forum 220908.

Oberoende granskare vid försöksverksamhet med automatiserade fordon

Drive Sweden Policy Lab (DSPL) är en plattform för gemensam policyutveckling med aktörer från näringsliv, myndigheter och forskning som möjliggör smart mobilitet. I detta case, DSPL Case 6, är syftet...
Bild på byggarbetsplats vid småhus

Digitaliseringens roll för att växla upp cirkulära flöden av byggmaterial

Projektet "Resurseffektiva cirkulära flöden av byggmaterial med stöd av effektiv datadelning " har handlat om att förbereda test av digitalisering med syftet att minimera transporter av byggmaterial...
Projekt- älgbilden

ITS åtgärder i fordon och infrastruktur som en lösning för minskade viltolyckor

Projektets mål är att identifiera åtgärder med störst potential att minska antalet viltolyckor. Både Intelligenta Transport System (ITS), åtgärder i infrastrukturen och förarstödsystem kommer att...
Bilar köar på motorvägen i mörkret

Tjänsteskjuts

Vår hypotes har varit att köpta resetjänster med taxi istället för tjänstefordon har en rad fördelar -ekonomiskt, ekologiskt och socialt i en kommun. I denna förstudie har vi testat hypotesen och har...
Stadsbild där människor sitter på uteserveringar

ProMo - Proof of Concept for MaaS in Science Village

Syftet med projektet ProMo är att adressera nyckelfaktorer och skapa ett Proof of Concept för delad mobilitet i ett stadsutvecklingsområde som utgår från kundernas behov, utveckling av dynamisk...
Härnösand och dess ytterekanter. Photo by Peter van der Meulen on Unsplash.

Arbetspendling - beteendeförändring med digitalt stöd

Projektet syftar till att främja mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. En del kan vara digital samåkningstjänst, en annan arbetspendling som samordningsfunktion.
En person som cyklar förbi en bil.

FlexGate

I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Men det är ofta en utmaning att få ekonomin kring...
Förklaring av multi dataset

Ny teknik för utvärdering av säkerhetseffekter av ny infrastruktur

Detta projekt förväntas att hjälpa Helsingborgs stad och RISE att förstår hur de kan använda sig av data och nya tekniker för att öka säkerheten på Helsingborgs vägar och göra bättre planering av...
Projekt Hållbar mobilitet som en förmån

Hållbar mobilitet som arbetsförmån

Mobility as a Service (MaaS) är en viktig del att få på plats för att möjliggöra ett hållbart resande. Syftet med denna förstudie var att sålla fram nya affärsmodeller, tekniska lösningar och digitala...
Hobbyflygplan står på snötäckt mark, personer har samlats runt det

Planering för framtidssäkrad infrastruktur vid mobilitetshubbar i kallt klimat

Projektet skulle skapa kunskap och utveckla processer som gjorde att tätortsnära landsbygd kunde förses med framtidssäkrade mobilitetshubbar som ökade tillgänglighet till lokal service och gynnade...
Elbuss kör under en br. Trottoar vid sidan med gröna träd utefter den

Frivillig branschöverenskommelse för bussbranschen om geofencing

Kan en gemensam och uttalad vision framför teknik ändra branschnormen för trafiksäkerhet och hastighetsefterlevnad? Den här förstudien har särskilt fokuserat på utförarsidan av bussbranschen...
Workshopbild - projektboxroadmapper

Förstudie: Roadmapper – verktyg för målstyrda klimatsmarta mobilitetsåtgärder

Syftet med projektet har varit att verifiera behovet av IT-stöd för målstyrning av klimatsmarta mobilitetsåtgärder i kommunala färdplaner mot klimatneutralitet 2030. Projektet har fokuserat på att...
Ciklo swap station. Foto: Ciklo

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...
man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.
Ett eldrivet mindre fordon för citylogistik. Foto: Ragn-Sells.

Urban Logistik Barkarby

Hur ser framtidens hållbara flöde av produkter och varor till och från staden ut? Hur använder vi stadens ytor på ett optimalt sätt? Vilka transportfordon ska vi använda och hur kommer stadens...