Skip to main content

Avfallshantering med robotar

Att använda robotar för avfallshämtning är ett nytt och innovativt tillvägagångssätt som kan eliminera några av de negativa effekterna av traditionella sophämtningsmetoder. Genom att använda robotar för att samla in avfallskärl från avfallsrum kan vi ta bort behovet av sopbilar som måste köra i täta stadsmiljöer.

Animerad bild av en robot som hämtar sopor

Detta skulle minska problem med trafik, luftföroreningar, buller och risk för olyckor. Det skulle också skapa en tryggare och renare miljö för boende och ge plats för ett mer attraktivt och jämställt stadsrum där till exempel barns behov bättre tillgodoses.

Projektet ger också möjlighet att undersöka interaktion mellan tjänsterobotar och människor, något vi vet mycket litet om i våra städer. Att implementera ett robotiserat sophämtningssystem kräver noggrant övervägande av olika faktorer, såsom den sociala interaktionen, den juridiska ramen, teknisk genomförbarhet och ekonomisk bärkraft. I detta projekt vill vi studera gällande lagar och hur de kan anpassas så att robotar kan samla in avfallskärl. Vi kommer också att undersöka systemets tekniska genomförbarhet, med hänsyn till faktorer som mjukvaru- och hårdvarukrav och nödvändig infrastruktur.

Under projekttiden kommer vi att undersöka systemets ekonomiska bärkraft, bedöma kostnads-nyttoanalysen och potentiell avkastning på investeringen, samt analyser nyttan för de boende och hur väl systemet svarar mot olika målgruppers behov. Sammanfattningsvis syftar detta projekt till att utforska potentialen i att använda robotar för sophämtning som en alternativ lösning till traditionella metoder för sophämtning. Om det lyckas har detta system potential att mildra de negativa effekterna av traditionella sophämtningsmetoder och bidra till en säkrare och renare miljö för stadsbor.

Period
Augusti 2023 - augusti 2025

Kontakt
Dennis Kerkhof, Helsingborgs stad
dennis.kerkhof@helsingborg.se

Partners
Helsingborg stad, NSR AB, Robot Minds

Vinnovanummer
2023-01045