Skip to main content

Analys av försenad uppskalning av autonoma fordon

Trots att ämnet har funnits på dagordningen under lång tid och ambitiösa tillkännagivanden från branschens tungviktare har den omfattande implementeringen av autonoma fordon ännu inte skett - så varför verkar genombrottet för full autonom körning alltid vara två år bort?

Man pekar på digitala ikoner av kartor, stoppljus, fordon

Baserat på författarnas erfarenhet av att utveckla autonoma fordon (AV) och on-demand tjänsten hos NEVS, samt omfattande diskussioner med branschexperter är de huvudsakliga beskrivna anledningarna:

  1. Den övergripande komplexiteten i problemet och de många kopplingarna mellan olika och ofta annars obesläktade discipliner, vilket ofta leder till att utvecklingen inom en disciplin hämmas av hinder i andra discipliner eller expertområden.
  2. Det faktum att det idag inte finns något AD fordon tillgängligt som både är designoptimerad för delade resor och har den tekniska mognaden för att AD-tekniken ska kunna utveckla sin fulla potential. I det här fallet syftar teknisk mognad både på att uppfylla kraven för funktionell säkerhet och förberedelsen för serieproduktion.

Den här rapporten syftar till, med särskild tonvikt på mindre och medelstora AD-fordon för persontransporter, att analysera och förklara tekniska, kommersiella och reglerande utmaningar kring autonom tjänster och ger förslag på hur man kan övervinna dessa. Eftersom många utmaningar är tvärvetenskapliga till sin natur och framsteg inom en disciplin ofta hämmas av hinder i andra discipliner är avsikten med denna rapport att ge en bred översikt och allmän förståelse för så många AD-relaterade aspekter som möjligt och göra kopplingar mellan olika områden synliga. Om du är expert inom ett område är det inte författarnas ambition att lära dig något nytt inom ditt specifika expertområde, men för vissa av de andra disciplinerna hoppas rapporten kunna ge nya insikter och vägledning som kommer att vara värdefulla.

Projektaktör:
Mobility as a Service AB

Projektledare:                               
Felix Andlauer

felix@mobilityservice.se                                          

Projektperiod:   
November 2023 - april 2024