Skip to main content

Samverkan om mobilitet för kommuner

Inom ramen för projektet "Samarbete om mobilitet för kommuner" är ambitionen att skapa en prototyp för ett nätverk där representanter från kommuner träffas i digitalt upplagda möten för att utbyta erfarenheter och diskutera lärdomar om pågående projekt. Syftet är att undersöka hur ett sådant nätverk behöver fungera för att stödja projektarbeten på bästa sätt.

Bild som visar en asfalterad nedförsbacke där en person åker sparkcykel

Ny rörlighet kräver ny kompetens och nya samarbeten mellan aktörer.

– Det finns en önskan och ett behov bland kommuner att de vill utbyta erfarenheter och lära av varandra för att klara nya former av mobilitet, säger Karolina Pamp, mobilitetsstrateg och ansvarig för projektet. Kommunerna har mycket att vinna på att samarbeta och bygga på varandras kunskaper. Inom ramen för projektet "Samverkan om mobilitet för kommuner" är syftet att skapa en prototyp för en form av nätverk där representanter från kommunerna träffas digitalt för att utbyta erfarenheter och diskutera lärdomar om pågående projekt. Syftet är att undersöka hur ett sådant nätverk behöver fungera för att på bästa sätt stödja samverkan och dela erfarenheter.

Det förväntade resultatet är en kompetenshöjning bland deltagarna och ett PM med slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet. Denna sammanställning kommer att publiceras på Drive Sweden's hemsida.

Metod och tillvägagångssätt 

Inom projektet strävar man för att få en nationell spridning och variation bland kommunerna som deltar, både geografiskt, vad gäller storlek och vilka frågor som de olika kommunerna arbetar med. Är det till exempel en studentstad eller pendlarkommun, eller vilka förutsättningar kännetecknar kommunernas utgångsläge?

Efteråt kommer ett antal tjänstepersoner från några kommuner att intervjuas i syfte att förstå deras erfarenheter av ny mobilitet och deras behov av samarbete. Intervjuerna är också ett sätt att identifiera relevanta teman inom mobilitet. Med detta som utgångspunkt kommer kommunerna att bjudas in till nätverksträffar med olika teman och upplägg och reflektera över upplägget. I projektets sista fas kommer projektdeltagarna att sammanfatta slutsatser från de olika digitala mötena och ge rekommendationer för en fortsättning.

Ta del av projektets slutredovisningar

Projektperiod
Oktober 2022 - september 2023

Kontakt 
Karolina Pamp
karolina@pampkonsult.se

Vinnovanummer
2022-02638