Skip to main content

ITS åtgärder i fordon och infrastruktur som en lösning för minskade viltolyckor

Projektets mål är att identifiera åtgärder med störst potential att minska antalet viltolyckor. Både Intelligenta Transport System (ITS), åtgärder i infrastrukturen och förarstödsystem kommer att beaktas. Utvecklingsområden tas fram och kunskapsgap identifieras i samverkan mellan relevanta aktörer på området.

Projekt- älgbilden

Trots åtgärder för att minska antalet viltolyckor i Sverige har utvecklingen gått åt fel håll. Mellan åren 2010 och 2021 har antalet viltolyckor ökat med 37 % på statliga vägar. Ökningen av antalet trafikolyckor med vilt på svenska vägar beror främst på en ökad trafikmängd, samt höga hastigheter på de delar av vägnätet där vilt är vanligt förekommande. Över hälften av viltolyckorna sker på vägar med 4 000 fordon per dygn och skyltad hastighet över 80 km/h. För vildsvin, dovhjort och kronhjort bidrar även en ökad utbredning och växande viltstammar till ökningen.

Hastighet är en avgörande faktor för förekomsten av viltolyckor och dess effekter. Att upptäcka vilt med system i fordon och vid sidan vägen (avancerade förarstödssystem och infrastrukturella ITS-åtgärder, t.ex. viltvarnare och variabla meddelandeskyltar) är viktiga möjliggörare för att minska antalet viltolyckor. Forskning och teknikutveckling gällande utformningen av vägars sidoområden, djurens beteenden och ekologi, m.m. är därför nödvändig.

Möjliggörare för att minska antalet viltolyckor

I samverkan mellan myndigheter, näringsliv och akademi vill VTI, Trafikverket och Volvo Cars kombinera våra kunskaper för att utreda möjligheterna att nyttja infrastrukturella ITS-åtgärder och avancerade förarstöd, enskilt eller tillsammans, som en del i en lösning för att minska antalet viltolyckor på väg.

Genom att studera infrastrukturella lösningar och avancerade förarstöd vill vi uppnå ett hållbart transportsystem på det mer lågtrafikerade vägnätet, där andel viltolyckor per trafikant är högre vad gäller antalet viltolyckor per kilometer jämfört med andra vägtyper och där motiv att vidta fysiska åtgärder saknas.

Viktiga möjliggörare som beaktas är tillgången till bra träningsdata för detektering av vilt och möjligheten till synbarhet av vilt på sidoområden samtidigt som man inte inkräktar för mycket på viltets naturliga habitat, samt potentialen från system som tillämpar kommunikation mellan fordon, och mellan fordon och infrastruktur.

Projektets mål

Projektet är en förstudie som förväntas generera en rapport som innehåller följande:

  1. En sammanställning av identifierade infrastrukturella ITS-åtgärder och förarstödssystem med syftet att minska antalet viltolyckor.
     
  2. En beskrivning av existerande förarstödsystem och infrastrukturella ITS-åtgärder, t.ex. viltvarningar och variabla hastighetsgränser, som kan hjälpa till att undvika eller lindra effekter av kollision med vilt.
     
  3. Förslag på utvecklingsområden för infrastrukturella ITS-åtgärder och förarstödssystem med syfte att öka nyttan och minska antal viltolyckor i existerande och nya system, samt hur, och om, de kan användas i kombination för att ytterligare öka nyttan med systemen. Även automation beaktas.
     
  4. En framåtblickande strategi för att möjliggöra att nya/mer utvecklade system når marknaden.

Projektperiod
Februari 2023 - oktober 2023

Partners
Trafikverket, VTI och Volvo Cars

Kontaktperson
ellen.grumert@vti.se

Vinnovanummer
2023-00119