Skip to main content

ProMo - Proof of Concept for MaaS in Science Village

Stadsbild där människor sitter på uteserveringar

Bakgrund, problem- och nulägesbild

Trots att delad mobilitet anses vara en lovande del av det hållbara transportsystemet och att flera piloter genomförts har området ännu inte lyft. Det finns fortsatt kunskapsluckor som behöver adresseras. Projektet tar utgångspunkt i ett större stadsutvecklingsprojekt - Science Village på Brunnshög i Lund där 15 000 arbetsplatser byggs för forskning och näringsliv. Brunnshög befinner sig i rätt skede av stadsutvecklingsprocessen där Science Village nu avser att lägga grunden för en kostnadseffektiv, användarvänlig och hållbar mobilitetstjänst.
 

Mål med projektet

Syftet med projektet ProMo är att adressera nyckelfaktorer och skapa ett Proof of Concept för delad mobilitet i ett stadsutvecklingsområde som utgår från kundernas behov, utveckling av dynamisk bildelning och en hållbar affärsmodell.  
 

Metod

Genom projektet skapas förutsättningar som kan genomsyra planerings- och byggprocessen för att sedan rullas ut i drift när Science Village tar form. Till skillnad från tidigare MaaS-projekt kommer tjänstedesign användas som metod för att få en förståelse för användarnas behov. I nästa steg fokuseras på samverkan mellan aktörerna för att gemensamt utforma en långsiktig affärsmodell. Med detta som utgångspunkt tas en digital demotjänst fram som testas och verifieras med behovsägarna i området.
 

Hur ska resultatet användas

Resultaten från projektet är överförbara till andra kontexter där flera olika aktörer behöver samverka för att etablera en mobilitetstjänst i ett geografiskt område. Detta är en aktuell fråga i många stadsutvecklingsprojekt där flera olika byggherrar uppmanas att samverka kring gemensamma lösningar, men där erfarenheter av sådan samverkan idag är bristfällig.
 

Partners

Bakom ansökan står MaaS-leverantören EC2B, offentligägda Science Village, bildelningsleverantören MABI, fastighetsaktörerna Wihlborgs och Vectura samt Lunds kommunala parkeringsbolag LKP. I en referensgrupp medverkar även Lunds universitet, Lunds kommun och Skånetrafiken. 

Tillsammans utgör parterna ett starkt konsortium som representerar viktiga delar av värdekedjan. Genom ett Proof of Concept för delad mobilitet ser parterna stor potential i att kunna bidra till hållbar transporteffektivitet i Brunnshög, men också i andra stadsutvecklingsprojekt runt om i Sverige och för MaaS-området i sin helhet.
 

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
December 2022 - december 2023

Kontakt
Sara Boije af Gennäs
sara.boije@trivector.se
010-456 56 49

Projektpartners
EC2B, Science Village, MABI, Wihlborgs, Vectura, LKP

Vinnovanummer
2022-03841