Skip to main content

Vår vision

Drive Swedens vision är att Sverige tar en ledande roll i att använda digital teknik för att skapa ett mer hållbart transportsystem.

landskap ses genom glasrutor

Vidare är vår vision att:

  • Det i Sverige tillämpas ny digital teknik så att användning av fordon, gaturum och väginfrastruktur effektiviseras.
  • Tillgänglighet till mobilitet och transport förbättras för individer och företag.
  • Miljöprestanda och trafiksäkerhet ökar på systemnivå, med hjälp av digital teknik och digitala tjänster.
  • Svensk fordons- och IKT-industri är fortsatt stark.
  • Mobilitetsmarknaden har breddats med nya aktörer.

Syftet med visionen är att skapa ett mer hållbart samhälle och därmed också kraftfullt bidra till de transportpolitiska målen. För att nå dit krävs ett aktörsövergripande arbete mellan näringsliv, samhällsaktörer och akademi och Drive Sweden är idag ett omfattande ekosystem med ca 200 partners och därutöver ytterligare ett stort antal projektpartners som tillsammans bidrar till Drive Swedens vision och mål.

Drive Swedens arbete följer vår programlogik, som du kan se nedan.

Programlogik

Som ett av Sveriges sjutton strategiska innovationsprogram, med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas ska vi samverka inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige och bidra till att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. För att nå största möjliga effekt arbetar vi efter en programlogik, som leder oss i en riktning som kan innebära att vår vision blir verklighet.

Image
Drive Swedens programlogik

Vill du se partners till Drive Sweden, eller upptäcka vårt filmmaterial?