Skip to main content

Oberoende granskare vid försöksverksamhet med automatiserade fordon

Drive Sweden Policy Lab (DSPL) är en plattform för gemensam policyutveckling med aktörer från näringsliv, myndigheter och forskning som möjliggör smart mobilitet. I detta case, DSPL Case 6, är syftet att undersöka utformningen av en oberoende granskning vid försöksverksamhet med automatiserade fordon.

Drive Sweden Policy Lab presenteras av Kent Eric Lång under Drive Sweden Forum 220908.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon har nyligen ändrats. Ändringen består i att det har lagts till ett allmänt råd om att företagens egen riskbedömning i vissa fall bör kompletteras med ett utlåtande från oberoende granskare om försökets trafiksäkerhet. Det finns dock ingen vägledning kring när ett utlåtande behövs och vad det bör omfatta.

Målet med caset är att generera lösningar genom att förtydliga och exemplifiera tillämpning och omfattning av oberoende granskning vid försöksverksamhet. Projektet kommer att samla relevanta aktörer från fordonsbranschen, potentiella granskare och relevanta myndigheter kring tillämpning av oberoende granskare. Syftet är att få in olika perspektiv och hitta möjliga vägar framåt genom policydialog för att driva på utvecklingen mot automatiserade transportlösningar som en del av framtidens mobilitet.

Bakgrund

År 2017 infördes förordningen om försöksverksamhet med automatiserade fordon i Sverige. Förordningen möjliggör försöksverksamhet med automatiserade fordon och förtydligar under vilka omständigheter det är rimligt att bedriva försök med sådana fordon. Detta projekt bygger på erfarenhet som parterna har skaffat genom att ansöka för och bedriva försök med automatiserade fordon på allmän väg. Vi bygger också vidare på kunskap och arbetsformer som har tagits fram i PLATT-projektet (Policylabb för Autonoma Transporttjänster). Projektet syftade till att harmonisera tillståndsprocessen för försök med automatiserade fordon och man identifierade ett utlåtande från tredje part som en möjlig strategi att bemöta identifierade utmaningar. Utöver detta kommer vi att involvera kunskap från andra transportområden och länder med gedigen erfarenhet inom oberoende granskning vid försöksverksamhet.

Genomförande och förväntade resultat

Arbetet kommer huvudsakligen att bedrivas genom workshoppar och fördjupade samtal med berörda aktörer. Genom workshop-formatet får de olika aktörerna möjligheten att träffas på en neutral plats för att utbyta erfarenheter och perspektiv. I en samskapande process baserat på Design Thinking-principer tar vi upp specifika frågor angående hur en oberoende granskning kan se ut i praktiken och lösningsförslag tas fram gemensamt av de deltagande intressenterna. Projektet kommer ha ett tätt samarbete med Drive Sweden temaområde policyutveckling för diskussion om hur lärdomar kan generaliseras och spridas.

Resultatet kan bli vägledning för marknadsaktörer, myndigheter samt granskare och underlag för ett utlåtande genom att fokusera på:

  • Vilka krav och acceptanskriterier som gäller för ett utlåtande av en oberoende granskare (när exakt behövs ett utlåtande och vad ska utlåtandet omfatta).
  • Transportstyrelsens och transportbranschens processer för riskbedömning.
  • Lärdomar och riktlinjer om oberoende granskning (internationellt från t.ex. Informal Working Group on Validation Methods for Automated Driving (VMAD) och andra branscher).
  • Huvudsakliga krav och förväntningar på bedömningen av trafiksäkerheten (de viktigaste faktorerna i säkerhetsbedömningen för automatiserade fordon).
  • Erforderlig kompetens och oberoendet av granskare.
  • Betydelse av oberoende granskning för marknadsintroduktion.

Ta del av projektets slutredovisningar

Tidsperiod:
Mars 2023 – mars 2024

Kontakt:
Bodil Ahlström, RISE Research Institutes of Sweden

bodil.ahlstrom@ri.se

Projektpartners:
Amobility Holo, Applied Autonomy AS, AustriaTech GmbH, Einride AB, Keolis AB, Scania CV Aktiebolag/Autonomize, Trafikverket samt Björn Enqvist som rådgivare/konsult.

Referensgrupp:
AstaZero, NEVS, SAFER, SKR, Transportstyrelsen, Volvo Cars, Volvo Trucks.

Vinnovanummer
2023-00303