Skip to main content

Parkcess.com Better use of space: en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden

Parkcess är ett digitalt verktyg, en marknadsplats, där köpare och säljare av tillgång till p-platser under detaljplane- och bygglovsskede kan mötas och dela p-kapacitet.

Ett parkeringsgarage och en bil. Photo: Emiliano Vittoriosi on Unsplash.

I Sverige finns det fem gånger fler parkeringsplatser än det finns bilar och två gånger fler parkeringsplatser än människor. Trots det byggs det fler parkeringar i nästan varje nytt bostadsprojekt. Att säkerställa tillräckligt med parkering är ett lagkrav vid nyproduktion av bostäder enligt PBL. Att bygga parkering är dyrt, särskilt i tätbebyggda och kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt vet vi att billig och nära parkering är en av de största anledningarna till att konsumenterna väljer att ta bilen i stället för mer hållbara mobilitetsalternativ.

Parkering är ett stort och återkommande bekymmer. Det blir friktion mellan dels ålderstigna kommunala parkeringspolicys, fastighetsutvecklarnas möjlighet att räkna hem ett projekt och att de boende i slutändan, ovetande, får subventionera parkering på sin hyra eller i sitt BRF-köp. Systemet är särskilt orättvist mot de boende som inte har en bil. Det här går stick i stäv mot de mål Sverige strävar mot i Agenda 2030. 

Syftet med Parkcess har varit att skapa lönsamhet genom att frigöra yta till mer lönsamma och efterfrågade funktioner och samtidigt låta fastighetsägare slippa att bygga parkeringshus med låg beläggning och dålig ekonomi. Parkcess bidrar med en standardisering och förenkling av parkeringsköp via effektivare planering och borttagning av analoga, långsamma processer i olika kommuner. Många fastighetsägare äger fastigheter i flera kommuner och med Parkcess får de en enhetlig process över hela sitt bestånd. Parkcess blir ett verktyg för mer transparens och förutsägbarhet inom mobilitetsplanering i tidiga skeden.

Mål

Målet för projektet har varit att skapa en digital prototyp för p-köp och testa funktioner och affärsmodell med medverkande fastighetsägare och kommuner.  Resultatmålen för projektet var att utveckla:

•    Digital prototyp på en marknadsplats för p-köp
•    Affärsmodellsprototyp på Parkcess-verktyg

Ta del av slutpresentationen av projektet

Period
September 2022 - mars 2023

Kontakt
Adetoun Ayoade, Urbanivation
adetoun@urbanivation.com

Partners
Urbanivation, Castellum, Wihlborgs Fastigheter, Matic Tribe, Helsingborgs kommun, Uppsala kommun, Lunds kommun, Borlänge kommun

Vinnovanummer
2022-02660

Tidigare projekt och fortsättning

spegling av parkeringsgarage i kula

One-stop-shop för gods & personmobilitet

(2022-2022) Målet för projektet har varit att utveckla helt nya affärsmodeller samt policys för delad och hållbar mobilitet i gränslandet mellan fastighets- och transportbranschen för att undvika...
Superhjälptekvinna bredvid skylt där det står parkyria

Parkcess del II - Parkyria

Projektet ska forska vidare på PARKYRIAs potential att effektivisera resursanvändning i stadsutvecklingens tidiga skeden.