Skip to main content

Medborgardrivna Mobilitetstjänster - MeMo

Denna förstudie utforskar hur mobilitetshus och kringliggande mobilitetstjänster kan designas för att stödja socialt hållbar delad mobilitet och transport. Detta görs genom att etablera Living Labs i Göteborg och Mölndal i två geografiskt och demografiskt skilda områden. I dessa Living Labs genomförs ett medborgardrivet samskapande för att utveckla designkoncept för framtidens mobilitetshus genom att knyta ihop lokala aktörer och medborgare med behovsägare och projektdeltagare.

MeMo-projektbild

Bakgrund och syfte

En viktig och utmanande trend i dagens stadsutvecklingsprojekt är att ställa om till mer hållbara resor och transporter, såväl i nya bostadsområden som i befintliga stadsdelar. Detta innebär ofta övergång till tillståndsparkering med reducerade p-tal, införande av olika delade mobilitetstjänster och bättre koordinerade godstransporter vilket i sin tur starkt motiverar att samla hela områdens mobilitetsfunktioner i mobilitetshus eller -hubbar. Det har dock visat sig vara utmanande att få till en hög användningsgrad av mobilitets­tjänsterna samtidigt som många parkeringsanläggningar har dålig beläggning med svag betalningsvilja.

Mobilitetshus ska samtidigt samspela med centrala samhällsnoder, bidra till klimatnyttor, vara trygga och säkra, multifunktionella samt stödja olika typer av aktiviteter osv. Detta kräver affärsutveckling och god förståelse för hur nya lösningar/anläggningar kan stödja medborgarnas vardag. Projektets syfte är därför att utforska på vilka sätt medborgardrivet samskapande kan stödja design av delade och socialt hållbara mobilitets- och transporttjänster kopplade till framtidens mobilitetshus i demografiskt olika miljöer.

Det centrala problem projektet avser att hantera är att social hållbarhet är ett eftersatt område i detta fält, vilket inkluderar frågor om ojämlikheter i tjänstetillgänglighet, pålitlighet, kvalitet, infrastrukturtillgång och förtroende för teknologi.

Metod och förväntade resultat

Förstudiens genomförande baseras främst på två Living Labs som etableras i två geografiskt och demografiskt skilda områden i Göteborg och Mölndal. I dessa Living Labs genomförs ett medborgardrivet samskapande för att utveckla designkoncept för framtidens mobilitetshus genom att knyta ihop lokala aktörer och medborgare med behovsägare och projektdeltagare i en iterativ samskapande process. Projektgruppen kommer också ha en dialog med leverantörer av befintliga och framtida produkter och tjänster inom mobilitets- och logistikområdet.

Resultatmålen för denna förstudie är att a) Kartlägga förutsättningar och behov, samt engagera boende/verksamma i de medverkande stadsdelarna, b) Identifiera existerande lösningar som kan stödja identifierade behov, c) etablera en samskapande metod och ta fram skräddarsydda designkoncept med social hållbarhet i fokus, samt d) sprida resultaten och ge förslag på fortsättningsprojekt där förslagen kan utvecklas till faktiska lösningar.