Skip to main content

Den digitala testbanan

Projektet förser Drive Sweden och dess medlemmar med digitaliserade testmöjligheter för nya uppkopplade, automatiserade och delade mobilitetstjänster. Detta uppnås genom integration mellan molnbaserade plattformar och AstaZeros fordonscentrerade testplattform (ATOS) och genom tillämpning av utvalda användningsfall.

Digital Proving Ground - Digitala testbanan

Testverktyg är idag utvecklade för traditionell fordonsutveckling, med tonvikt på fordonscentrerade funktioner. Därför finns ett stort behov av att möjliggöra tester av nya mobiltetstjänster, som i hög utsträckning är uppkopplade, automatiserade och delade. Sådana testverktyg behöver bygga på omfattande digitalisering och datadelning, för att möjliggöra holistiska tester av ny mobilitet.

Plattformsintegrationen bryggar gapet och ger en bättre samverkan mellan Drive Swedens medlemmar och olika aktörer inom utvecklingen av det automatiserade transportsystemet, vilket skapar nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft. Integrationen mellan plattformarna skapar den första digitala plattformen i världen för testfall och informationsflöden, som stödjer utvecklingen av det automatiserade transportsystemet.

Genom att de integrerade plattformarna stödjer kommunikations och informationsflöden kommer verklighetsbaserade tester kunna genomföras. Projektets resultat ger input till projektet Digital Infrastruktur för det Uppkopplade och Automatiserade Transportsystemet inom Vinnovas program Avancerad Digitalisering. Inputen består av önskemål och kravställning för att säkra framtida gränssnitten inom digital infrastruktur för data- och informationsflöden, att dessa gränssnitt även kan användas av Digital Proving Ground. Projekten kommer delvis löpa parallellt.

Period
September 2023 - maj 2025

Kontakt
Linda Rösen, AstaZero
linda.rosen@astazero.com

Vinnovanummer
2023-01704