Skip to main content

Hållbar mobilitet som arbetsförmån

Mobility as a Service (MaaS) är en viktig del att få på plats för att möjliggöra ett hållbart resande. Syftet med denna förstudie var att sålla fram nya affärsmodeller, tekniska lösningar och digitala plattformar för att se hur de bäst kan samverka med fysiska lösningar och policyåtgärder för att stimulera till en ökad användning.

Projekt Hållbar mobilitet som en förmån

Tanken har varit att testa och skala upp valda lösningar i Järfälla. Järfälla kommun planerar att bygga ett nytt kommunhus, vilket erbjuder ett utmärkt tillfälle att under kontrollerade former testa och implementera lösningar för att få till en iterativ utvärderings- och utvecklingsprocess så att de kan skalas och spridas till andra. Förstudien är tänkt att ge ett underlag inför utvecklingen av mobilitetstjänster till kommunhuset och även ligga till grund för att i kommande steg genomföra pilottest och sprida dessa tjänster utanför kommunens organisation. För detta behövs ett fördjupat kunskapsunderlag om resvanor hos Järfälla kommuns anställda idag kompletterat med en uppdaterad omvärldsanalys.

I detta arbete har vi tagit hjälp av AFRY, som vi tidigare samarbetat med i ett projekt för mobilitetlösningar inom Viable Cities. De har också genomfört ett tidigare pilotprojekt för egen räkning där ett befintligt garage konverterades till en modern mobilitetslösning med tillhörande mobilitetspott och en integration mot förmånsportalen Benify. Järfälla har också Benify som personalportal och vi såg en möjlighet att aktualisera och vidareutveckla tidigare pilot för att passa även kommunens anställda.

Huvudsökande var Järfälla kommun, övrig part i förstudien var AFRY som även kommer stötta kommunen i deras arbete med förstudien. 

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
November 2022 - mars 2023

Kontakt
Ludwig von Werder, AFRY
ludwig.vonwerder@afry.com

Vinnovanummer
2022-02901