Skip to main content

Hur vi jobbar

Kvinna pekar på whiteboard-tavla

Tillsammans med cirka 200 partners och ytterligare aktörer som återfinns inom våra projekt, driver vi på utveckling som ska leda till att tillgänglighet till mobilitet och transport förbättras för individer och företag samt att miljöprestanda och trafiksäkerhet ökar på systemnivå. Vi samlar stora och små företag, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut för att i samverkan skapa, testa och demonstrera nya uppkopplade, delade och automatiserade lösningar som bidrar till en mer effektiv användning av fordon, gaturum och väginfrastruktur i Sverige.

Detta sker genom att vi bevakar, analyserar och sprider kunskap kring mobilitetssystemets utveckling, i Sverige och internationellt. Vi lär känna varandras perspektiv och drivkrafter och hittar på så sätt snabbaste vägen att implementera och kommersialisera nya lösningar. Och inte minst finansierar vi projekt, vars resultat vi lyfter och som kan leda till nya lösningar och bidra till fortsatt kunskapsutveckling.

För att kunna arbeta systematiskt med att få fram relevanta projekt, hitta tvärsektoriella utmaningar, stimulera ett brett kunskapsutbyte och få nödvändiga aktörer att dra åt samma håll arbetar vi med olika temaområden och med hjälp av vad vi kallar för programplattformar. Tätt kopplat till dessa verktyg så finansierar vi projekt som driver på utvecklingen och bedriver så kallade programaktiviteter som främjar vårt nätverk. Korsbefruktningen mellan våra olika delar är stor och koordineras av programkontoret. Arbetssättet resulterar i fokuserade initiativ, god överhörning och bra möjligheter att få rätt aktörer att se rätt frågor.

Läs mer om vad som skiljer våra olika verktyg åt här nedan.

Projekt och programaktiviteter

Grunden i vårt arbete delas upp mellan projekt och programaktiviteter. Projekten utforskar specifika frågeställningar och utvecklar lösningar som på olika vis kan bidra till ett mer hållbart transportsystem och Drive Swedens vision. Projektidéer kan förverkligas som projekt genom våra öppna utlysningar eller genom beslut om att de ska startas genom så kallade strategiska projekt. Läs om hur du kan skapa ett projekt här.

Våra programaktiviteter är olika former av event, omvärldsbevakning, nyhetsbrev, framtidsutblickar som syftar till att öka kunskapsspridningen, stärka nätverket och bidra till effektiva samarbeten. Dessa utförs av vårat kansli och programkontor.

Image
Drive Swedens samarbetsplattform
Drive Swedens temaområden

Temaområden

Drive Swedens arbete är uppdelat i fem temaområden. Strukturen baseras på de komponenter som behöver adresseras i utvecklingen av framtidens mobilitetssystem. Temaområdena skapar också förutsättningar för samarbete mellan partners och underlättar identifiering av behov och utmaningar som måste lösas i samarbete.
nät av trådar som är ihopkopplade

Engagera dig

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200...