Skip to main content

Hur vi jobbar

Kvinna pekar på whiteboard-tavla

Inom Drive Sweden samverkar stora och små företag, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut i projekt och programaktiviteter. Genom att lära känna varandras perspektiv, behov och drivkrafter, hittar vi snabbaste vägen att implementera och kommersialisera nya lösningar.

Projekt

Programmets projekt utvecklar lösningar som på olika vis kan bidra till vår vision. Läs mer om hur projekt skapas här.

Programaktiviteter

Drive Sweden bjuder in till möten, seminarier och konferenser för att öka kunskapsspridningen och stärka nätverk och samarbeten. Projektresultat och svårigheter som projekten mött diskuteras, och om många projekt stöter på liknande hinder kan det det bli en fråga för våra programstödjande labb och nätverk. Vårt programkontor deltar i planering och genomförande och kansliet administrerar aktiviteterna. Läs mer om våra event och anmäl dig här.

Image
Drive Swedens samarbetsplattform
Drive Swedens temaområden

Temaområden och programstödjande projekt

För att kunna arbeta systematiskt med att få fram relevanta projekt, hitta tvärsektoriella utmaningar, stimulera ett brett kunskapsutbyte och få nödvändiga aktörer att dra åt samma håll arbetar vi med olika temaområden och programstödjande projekt. Programkontoret leder våra temaområden, så att sakfrågor som kan leda till projekt diskuteras och utvecklas.
Some of the SME Network partners at the MOVE conference in Austin, Texas 2022.

Drive Sweden SME Network

Drive Sweden SME Network hjälper vårt partnerskaps små och medelstora företag i deras arbete med att främja smart mobilitet globalt och samtidigt växa som företag.
Grupp med människor poserar framför en gul vägg

Internationalisering

De framsteg som gjorts inom Drive Swedens plattform har väckt ett stort intresse runt världen, vilket bland annat återspeglas i att vi har partners från ett tjugotal olika länder. Genom ett ökat internationellt engagemang möter vi upp det globala intresset för Drive Sweden samtidigt som vi öppnar upp nya möjligheter för kunskapsdelning och nätverkande som kan gynna arbetet för att lösa utmaningarna kring framtidens mobilitet.
Tre personer stpr runt ett bord och pratar med varandra

Engagera dig!

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.