Skip to main content

Hur vi jobbar

Kvinna pekar på whiteboard-tavla

Tillsammans med cirka 200 partners och ytterligare aktörer som återfinns inom våra projekt, driver vi på utveckling som ska leda till att tillgänglighet till mobilitet och transport förbättras för individer och företag samt att miljöprestanda och trafiksäkerhet ökar på systemnivå. Vi samlar stora och små företag, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut för att i samverkan skapa, testa och demonstrera nya uppkopplade, delade och automatiserade lösningar som bidrar till en mer effektiv användning av fordon, gaturum och väginfrastruktur i Sverige.

Detta sker genom att vi bevakar, analyserar och sprider kunskap kring mobilitetssystemets utveckling, i Sverige och internationellt. Vi lär känna varandras perspektiv och drivkrafter och hittar på så sätt snabbaste vägen att implementera och kommersialisera nya lösningar. Och inte minst finansierar vi projekt, vars resultat vi lyfter och som kan leda till nya lösningar och bidra till fortsatt kunskapsutveckling.

För att kunna arbeta systematiskt med att få fram relevanta projekt, hitta tvärsektoriella utmaningar, stimulera ett brett kunskapsutbyte och få nödvändiga aktörer och instanser att dra åt samma håll arbetar vi med olika temaområden. Dessutom bedrivs arbetet inom projekt- och programform, som kan ses i bilden nedan. Allt koordinerat av programkontoret. På så vis får vi fokuserade initiativ, god överhörning och bra möjligheter att få rätt aktörer att se rätt frågor.

Nedan följer mer information om några av våra hörnstenar.

Image
Drive Swedens samarbetsplattform

Temaområden

Drive Swedens arbete är uppdelat i fem temaområden. Strukturen baseras på de komponenter som behöver adresseras i utvecklingen av framtidens mobilitetssystem. Varje temaområde leds av representanter från vårt programkontor och anordnar temaområdesmöten där olika aktörer får möjlighet att uppdateras om viktiga frågor och identifiera utmaningar och behov som måste lösas i samarbete.

Image
Drive Sweden temaområden

Här kan du läsa mer om de olika temaområdena

Affärsmodeller

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya...

Medborgarinvolvering

Medborgarinvolvering, input och erfarenheter är avgörande för att nya mobilitetstjänster och transportmedel ska vara så användbara och lönsamma som möjligt. Drive Swedens arbete med att engagera...
samhällsplanering bild

Samhällsplanering

Digitalisering och automatiserade transportsystem kan skapa värde för samhället. Och vi behöver samhällsplaneringsprocesser som möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. I vårt...
digital infrastructire unsplash

Digital infrastruktur

I takt med att transportsektorn förvandlas till att bli mer ansluten, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad – ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov...
Fyra personer samarbetar vid bord

Policy och regelverk

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till...

Programplattformar

Drive Sweden har identifierat ett antal frågor som är gemensamma för många projekt eller programinitiativ. Områden som behöver ett fördjupat fokus för att drivas framåt, som tjänar på kontinuitet och en viss samordning. Det kan exempelvis handla om internationella sammanhang som kräver snabba och punktvisa insatser, kanaler att marknadsföra kompetensen inom vårt nätverk genom eller mer kontinuerliga "labmiljöer" där projekt eller partners kan utveckla och testa specifika frågor.

Dessa områden har vi samlat i särskilda satsningar, våra "programplattformar". Hör av er till plattformarnas kontaktpersoner om ni vill veta mer. Du hittar dem nedan.

 

ds kugghjul

Drive Sweden SME Network

Drive Sweden SME Network hjälper vårt partnerskaps små och medelstora företag i deras arbete med att främja smart mobilitet globalt och samtidigt växa som företag.
jordglob

Internationalisering

De framsteg som gjorts inom Drive Swedens plattform har väckt ett stort intresse runt världen, vilket bland annat återspeglas i att vi har partners från ett tjugotal olika länder. Genom ett ökat internationellt engagemang möter vi upp det globala intresset för Drive Sweden samtidigt som vi öppnar upp nya möjligheter för kunskapsdelning och nätverkande som kan gynna arbetet för att lösa utmaningarna kring framtidens mobilitet.
ai driven mobilitet

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. AI-driven mobilitet agerar som en hängiven komponent för att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.
En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Drive Sweden Business Model Lab

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.
Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy Lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden Innovation Cloud

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster så att Sverige och svenska aktörer kan nå Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området.
nät av trådar som är ihopkopplade

Engagera dig

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200...