Skip to main content

Förstudie: Roadmapper – verktyg för målstyrda klimatsmarta mobilitetsåtgärder

Syftet med projektet har varit att verifiera behovet av IT-stöd för målstyrning av klimatsmarta mobilitetsåtgärder i kommunala färdplaner mot klimatneutralitet 2030. Projektet har fokuserat på att fånga in och dokumentera krav och funktioner samt översiktligt modellera transportsystemet för att möjliggöra testning av åtgärder och möjliga färdplaner utifrån målstyrning.

Workshopbild - projektboxroadmapper

Metod
I samarbete med användare och partners kartlades möjligheterna för att anpassa verktyget Roadmapper Tool som för närvarande utvecklas vid institutionen för strategisk hållbar utveckling på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, för de behov som kommunerna inom Viable Cities och Drive Swedens nätverk “Klimatsmart mobilitet 2030” har när de på mycket kort tid behöver ställa om sina persontransporter (mobiliteten).

Syfte med förstudien
Med förstudien ville man identifiera specifika behov och funktioner i ett framtida IT-baserat beslutsystem som kommunerna kan använda för att ta välavvägda målstyrda strategiska beslut på åtgärder inom transportområdet. Förstudien skulle även producera underlag för att kunna ta denna idé till nästa nivå och genomföra ett demonstrationsprojekt i en pilot/testmiljö. Detta inkluderar omvärldsanalys, teknisk överblick och budgetering för att bedöma kostnader och tidsåtgång för att ta fram en första version av verktyget (en s.k. Minimum Viable Product (MVP)).

Nästa steg
Förstudien kunde framgångsrikt bekräfta och verifiera det centrala behovet och de funktioner i ett IT-baserat målstyrt beslutsystem som kommuner och regioner behöver för att ta välunderbyggda målstyrda strategiska beslut på åtgärder inom transportsystemet med tanke på hållbarhet och samhällsekonomi. Förstudien tog fram ett underlag för att kunna ta idén vidare till nästa nivå. Detta innefattade en möjlig 10-årig utvecklingsplan och en preliminär budget som ska ligga till grund för vidareutveckling av tjänsten.

Period
November 2022 - mars 2023

Kontakt
Martin Prieto Beaulieu vid Blekinge Tekniska Högskola

Partners
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU

Vinnovanummer
2022-02893