Skip to main content

Internationalisering

jordglob

De framsteg som gjorts inom Drive Swedens plattform har väckt ett stort intresse runt världen, vilket bland annat återspeglas i att vi har partners från ett tjugotal olika länder. Genom ett ökat internationellt engagemang möter vi upp det globala intresset för Drive Sweden samtidigt som vi öppnar upp nya möjligheter för kunskapsdelning och nätverkande som kan gynna arbetet för att lösa utmaningarna kring framtidens mobilitet.

Kompetensen inom Drive Swedens nätverk är hög och våra nationella partners har drivit på utvecklingen i en snabb takt. Utmaningarna kring framtidens mobilitet måste dock lösas i en större kontext och i samarbeten utanför vårt lands gränser och ett internationellt utbyte gynnar alla parter. Målen med vårt internationella arbete är bland annat att vi vill lära från och utbyta erfarenheter med andra länder, hitta fler vägar att påverka standarder som behövs för en hållbar utveckling, stödja våra partners på den internationella arenan samt bidra till uppväxling av nationella FoI-medel.  

EU-koordination och deltagande i CCAM

ds eu flags

Drive Sweden har ett aktivt engagemang på EU-nivå. Dels driver vi ett projekt med syftet att ge våra partners bättre tillgång till och ytterligare styrka från mobilitetsrelaterade arbeten inom EU, dels deltar vi i EU-initiativet CCAM (Cooperative, connected and automated mobility). Genom att öka engagemanget på EU-nivå öppnas nya dörrar för att skala upp projekt, stärka omvärldsbevakningen, driva gemensamma svenska perspektiv och hitta effektiva vägar för finansiering.

Ett aktivt deltagande på europeisk nivå, där vi kan lyfta det svenska ekosystemet och våra perspektiv, kan även stärka våra partners internationella konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter.

Drive Sweden Silicon Valley

crowd

Silicon Valley är ett av de viktigaste områdena i världen när det gäller utveckling av nya mobilitetslösningar. Drive Sweden startade i december 2018 ett projekt för att placera oss i denna kontext och sedan dess har vi en resurs på plats i Palo Alto. Genom att även bli medlem i Nordic Innovation House har vi skapat en arena för att knyta samman vårt nätverk med andra aktörer i framkant av mobilitetsbranschen.

Det huvudsakliga målet med våra aktiviteter i Silicon Valley är att etablera relevanta nätverk och relationer med strategiskt viktiga organisationer och individer i Kalifornien. Dessa relationer och vunna kunskaper om det lokala ekosystemet kan ge stöd och strategisk rådgivning till nordiska myndigheter, Drive Swedens medlemmar och projekt som finansieras av Drive Sweden och andra nordiska finansieringsorgan.

Fransk-svenskt samarbete kring smart mobilitet

Hustak med Eiffeltornet i bakgrunden

Sveriges statsminister Stefan Löfven och Frankrikes president Emmanuel Macron undertecknade i november 2017 ett strategiskt partnerskap mellan länderna gällande innovation, digital utveckling och hållbara lösningar. Drive Sweden är en aktiv part för att föra detta samarbete framåt.

Företag, akademiska aktörer och myndigheter, regioner och städer i både Sverige och Frankrike ser en stor potential med ett samarbete inom smart mobilitet. Genom Drive Sweden, med finansiellt stöd av Vinnova och franska BPI France, Banque Publique d'Investissement, har detta intresse lett till workshops och utlysningar för projekt. 

Drive Sweden och Singapore

Singapore på natten

Många svenska aktörer inom mobilitetsområdet har redan ett starkt bilateralt samarbete med partners och kunder i Singapore. Vidare har Land Transport Authority (LTA) i Singapore och Trafikverket skrivit under en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete kring frågor rörande framtidens mobilitet. Dessutom har Drive Sweden under flera år fört en bra dialog med LTA och andra aktörer i Singapore.

För att lyfta och integrera dessa relationer initierades bilaterala innovationsanknutna aktiviteter under 2019. Flera workshoppar har arrangeras och intentionen är att lansera ett innovationsprogram kring smart mobilitet med fokus på gemensamt skapande och delning av data, med finansiering via både Sverige och Singapore.