Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab 2023-2024

Syftet med projektet Drive Sweden Business Model Lab är att stötta Drive Swedens arbete för att tackla hållbarhetsutmaningar som samhället och näringslivet står inför genom att accelerera implementation och användning av automatiserad, uppkopplad, autonom och delad mobilitet. Målet är att uppnå detta genom att identifiera möjligheter och undanröja hinder för den affärsmodellsinnovation som är nödvändig för att dessa tekniska lösningar ska få kommersiellt genomslag såväl i Sverige som utomlands.

Konkret så arbetar BML inom kvartalsvisa fokuserade teman som tas fram i samråd med Drive Swedens programkontor (i synnerhet med temaområdet Affärsmodeller) baserat på identifierade trender och input från BMLs medlemmar. Inom dessa teman levererar projektet webinarier för att bidra till strategiskt kunskapsbyggande- och spridning, och kollaborativa workshops för att stötta idégenerering bland Drive Swedens samtliga medlemmar och samarbetspartners.

Affärsidéer med hög potential stöttas genom en gedigen process innefattande fördjupad affärsmodellering, utveckling av nya samverkansformer och samarbetsprojekt. Företag och projekt med hög potential att skala upp utomlands erbjuds ett specifikt stöd för detta som levereras med hjälp av Business Sweden.

Bakgrund

Anledningen till att Drive Sweden har satsat på BML som en specifik programstödjande verksamhet är att många intressanta forsknings- och innovationsprojekt inte leder till kommersialisering trots en stor potential. Genom att tidigt utforska affärsmodellsaspekter samt göra affärsmodellsutveckling till en integrerad del av lämpliga projekt kan sannolikheten för kommersiellt genomslag öka markant vilket i sin tur kan leda till att nya hållbara tekniska lösningar kommer samhället till gagn.

Förväntade resultat

Under 2024 förväntas projektet:

  • Arrangera tre till fyra temaområdesträffar i samarbete med temaområdet Affärsmodeller.
  • Följa upp dessa med lösningsorienterade workshops för generering och utveckling av idéer.
  • Genom workshops och uppföljande stöd för projektinitiering generera en projektportfölj på mer än 10 miljoner kronor i budget.
  • Processleda minst 10 uppskalningskandidater och i samverkan med Business Sweden bidra till internationell samverkan och uppskalning av affärsmodeller.
  • Skapa eller stötta fem nya samarbetsprojekt genom affärsmodellsdriven forskning och utveckling med stöd från KTH och/eller andra forskare i vårt nätverk.
  • Utveckla BMLs egna affärsmodell.
  • Driva ett specifikt fördjupat tema inom utvecklade AI-lösningar för hållbar, säker och effektiv mobilitet med mål att skapa unga företag.

Projektperiod
November 2023 - december 2024 

Projektledare 
Adam Uhrdin
auhrdin@kth.se

Projektpartners
Applied Autonomy, Business Sweden, Bring, DHL, Elonroad, Freelway, Gordian, KTH, Ragn-Sells, Region Stockholm, Sustainable Innovation, The Train Brain, Univrses, Vialumina

Vinnovanummer
2023-03738

Läs om tidigare faser av Business Model Lab

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2019-2020

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...