Skip to main content

Projekten - motorn i Drive Swedens kunskapsbyggande, del 2

Wednesday, December 13, 2023

Varje år medfinansierar Drive Sweden ett tjugotal projekt. Projektresultaten bidrar till att bygga ny kunskap, nya insikter och lösningar och öppnar för samarbeten som bidrar till att öka takten för ett hållbart transportsystem. Som ett led i att vara en kunskapsnod lägger Drive Sweden stor vikt vid att dokumentera och tillgängliggöra projektresultaten. Läs om årets avslutade projekt.

Collage2 - 4 talare från Forum

I denna sammanställning får du en slutlig översikt av vilka projekt som slutredovisat sina resultat under 2023. Genom att klicka dig vidare kan du läsa om projekten, se filmade slutpresentationer och läsa slutrapporterna.

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan
I ett niomånaders projekt har Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero undersökt hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli mer effektiv.

Färdplan för hållbara mobilitetslösningar baserade på autonom körning i komplex stadsmiljö
Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) har handlat om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Projektet har bland annat undersökt vilka förutsättningar som krävs gällande regelverk och policyer, fysisk och digital infrastruktur, affärsmodeller och tjänstedesign. 

Färdplan Färingsö
Syftet med färdplan Färingsö var att accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden.

Digital plattform
Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster genomförts.  Plattformen och pilotförsöken har väckt nationellt och internationellt intresse.

Lärdomar från tredjepartsförsäljning
Att kollektivtrafiken är ryggraden i ett hållbart “Mobility as a Service”-system (MaaS) är ett faktum och även en av slutsatserna i LIMA-rapporten från 2021.

Planering för framtidssäkrad infrastruktur vid mobilitetshubbar i kallt klimat
Projektet skulle skapa kunskap och utveckla processer som gjorde att tätortsnära landsbygd kunde förses med framtidssäkrade mobilitetshubbar som ökade tillgänglighet till lokal service och gynnade klimatsmarta resebeteenden och godstransporter i linje med Skellefteås strategi om en hållbar plats för en bättre vardag.

Hållbar mobilitet som arbetsförmån
Mobility as a Service (MaaS) är en viktig del att få på plats för att möjliggöra ett hållbart resande. Syftet med denna förstudie var att sålla fram nya affärsmodeller, tekniska lösningar och digitala plattformar för att se hur de bäst kan samverka med fysiska lösningar och policyåtgärder för att stimulera till en ökad användning.

Ny teknik för utvärdering av säkerhetseffekter av ny infrastruktur
Städer och mobilietsoperatörer finner ofta svårigheter i att förstå vilka åtgärder som har de största positiva effekter och hur olika infrastruktur och policy uppdateringar påverkar säkerheten för de som rör sig på våra vägar.

Demonstration av teknik för att identifiera rörelsen i en stad
Projektet har utvecklat en Crowd Analytics-tjänst för urban mobilitet. Genom att kombinera och bearbeta mobildata, kartdata, trafikdata och demografisk data följer tjänsten kontinuerligt den mänskliga rörelsen i en stad och kan identifiera människors verkliga behov av mobilitet i och till/från en stad.