Skip to main content

Projekten - motorn i Drive Swedens kunskapsbyggande, del 1

Thursday, November 16, 2023

Varje år medfinansierar Drive Sweden ett tjugotal projekt. Projektresultaten bidrar till att bygga ny kunskap, nya insikter och lösningar och öppnar för samarbeten som bidrar till att öka takten för ett hållbart transportsystem. Som ett led i att vara en kunskapsnod lägger Drive Sweden stor vikt vid att dokumentera och tillgängliggöra projektresultaten. Läs mer om årets avslutade projekt.

Talarcollage

Johan Mörk, Karolina Pamp, Felicia Hökars och Martin Prieto Beaulieu var några de som presenterade sina projektresultat vid konferensen Drive Sweden Forum i september 2023. 

I denna sammanställning får du en översikt av vilka projekt som slutredovisat sina resultat under 2023. Genom att klicka dig vidare kan du läsa om projekten, se filmade slutpresentationer och läsa slutrapporterna. I december kommer vi att presentera resterande projekt som också avslutats under 2023. 

Digitaliseringens roll för att växla upp cirkulära flöden av byggmaterial
Projektet "Resurseffektiva cirkulära flöden av byggmaterial med stöd av effektiv datadelninghar handlat om att förbereda test av digitalisering med syftet att minimera transporter av byggmaterial trots ökade materialfraktioner. Projektet är en förstudie med sikte på aktionsforskning i steg två. 

Tjänsteskjuts
Projekthypotesen var att köpta resetjänster med taxi istället för tjänstefordon innebär ekonomiska, ekologiska och sociala fördelar i en kommun. Syftet med denna förstudie har varit att testa hypotesen och förbereda ett pilotprojekt.

FlexGate
I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Men det är ofta en utmaning att få ekonomin kring dessa platser att gå ihop och att kunna anpassa dem efter olika behov. I projektet FlexGate har ett 20-tal partners utrett ett potentiellt nytt koncept.

Ny teknik för utvärdering av säkerhetseffekter av ny infrastruktur
Städer och mobilietsoperatörer har ofta svårt att förstå vilka åtgärder som har de största positiva effekterna och hur olika infrastruktur och policy uppdateringar påverkar säkerheten för trafikanter av olika slag.

Hållbar mobilitet som arbetsförmån
Mobility as a Service (MaaS) är en viktig del att få på plats för att möjliggöra ett hållbart resande. Syftet med denna förstudie var att sålla fram nya affärsmodeller, tekniska lösningar och digitala plattformar för att se hur de bäst kan samverka med fysiska lösningar och policyåtgärder för att stimulera till en ökad användning.

Frivillig branschöverenskommelse för bussbranschen om geofencing
Kan en gemensam och uttalad vision ändra branschnormen för trafiksäkerhet och hastighetsefterlevnad? Den här förstudien har fokuserat på utförarsidan av bussbranschen utifrån bedömningen att de har bäst förutsättningar att initiera en överenskommelse.

Roadmapper – verktyg för målstyrda klimatsmarta mobilitetsåtgärder
Syftet med förstudien har varit att verifiera behovet av IT-stöd för målstyrning av klimatsmarta mobilitetsåtgärder i kommunala färdplaner mot klimatneutralitet 2030. Projektet har fokuserat på att fånga in och dokumentera krav och funktioner samt översiktligt modellera transportsystemet för att möjliggöra testning av åtgärder och möjliga färdplaner utifrån målstyrning.

Samverkan om mobilitet för kommuner
Inom ramen för projektet "Samarbete om mobilitet för kommuner" är ambitionen att skapa en prototyp för ett nätverk där representanter från kommuner träffas i digitalt upplagda möten för att utbyta erfarenheter och diskutera lärdomar om pågående projekt. Syftet är att undersöka hur ett sådant nätverk behöver fungera för att stödja projektarbeten på bästa sätt.

Parkcess.com - en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden
Parkcess är ett digitalt verktyg och en marknadsplats där köpare och säljare av tillgång till p-platser under detaljplane- och bygglovsskede kan mötas och dela på parkeringskapaciteten.

REDIG: Regionala Godshubbar i Göteborg
Syftet med REDIG var att lägga grunden för ett nytt, öppet och fossilfritt logistiksystem av evenemangsstråket i Göteborg. I denna förstudie analyserade vi logistikflöden från ett antal strategiska aktörer och hur en samlastning av gods kunde utföras hållbart, affärsmässigt och med en förbättrad miljö i området.