Skip to main content

Lärdomar från tredjepartsförsäljning

Att kollektivtrafiken är ryggraden i ett hållbart “Mobility as a Service”-system (MaaS) är ett faktum och även en av slutsatserna i LIMA-rapporten från 2021.

Illustration av en buss, ett tåg, en hand som håller en mobil och en människa

Som ett steg mot att nå nya kundgrupper och öppna upp för fler MaaS-lösningar införde Västtrafik i mars 2022 möjligheten för privata återförsäljare att sälja deras biljetter. Även Trafikförvaltningen (SL) och Nobina har ett samarbete kring biljetter där de via appen Travis bland annat säljer det exklusiva konceptet 10/30 biljetten.

Efter de senaste årens tredjepartsförsäljning av biljetter vill man nu djupare förstå vilka lärdomar som kan dras och få dem samlade och dokumenterade. Detta så att andra aktörer kan ta del av materialet vid ett eventuellt eget införande av liknande system.

Projektet har en kvalitativ approach där vi genomfört djupintervjuer med representanter från Västtrafik, SL, Nobina, digitala återförsäljare och potentiella digitala återförsäljare. Därefter analyserades materialet innan det paketerades och levererades. Vi har haft löpande avstämningar med Drive Sweden under projektets gång för att säkerställa att vi mött behoven och förväntningarna som finns, samt varit öppna för eventuella justeringar av upplägget.

Lärdomarna finns sammanställda i en rapport vars syfte är att tillgängliggöra kunskap om införandet av tredjepartsförsäljningen av kollektivtrafikbiljetter. Rapporten riktar sig främst till aktörer inom kollektivtrafiken i Sverige och eventuella blivande samarbetspartners.

Ta del av projektets slutredovisningar

Period
Februari 2022 - maj 2023

Partner
Expedition Mondial

Vinnovanummer
2022-02639

Det händer inom området

-
Online
Deltagarna under Drive Swedens Lunch & Learn 24 mars 2023.

VIDEO: Insikter från införandet av tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikbiljetter

Det här Lunch & Learn webinariet handlade om hur det gick när Trafikförvaltningen i Stockholm (SL)...