Skip to main content

Färdplan för hållbara mobilitetslösningar baserade på autonom körning i komplex stadsmiljö

Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) har handlat om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Projektet har bland annat undersökt vilka förutsättningar som krävs gällande regelverk och policyer, fysisk och digital infrastruktur, affärsmodeller och tjänstedesign såsom allmänhetens acceptans av autonom mobilitet samt mobilitetsbehov. 

Två självkörande fordon i stadsmiljöer. Foto: NEVS/CEVT.

Vi har sedan länge upplevt att städer allt mer begränsar möjligheten för bilar att ta sig in i stadskärnan. Behovet av alternativa mobilitetslösningar uppstår för de människor som tidigare körde sin privata bil. Begränsningen av bilanvändandet kompletteras med andra planeringsåtgärder, vilket främjar andra mobilitetslösningar som gång, cykling, kollektivtrafik och elsparkcyklar. Resenärer har dock olika behov och förväntningar på transportsystemet, och autonom mobilitet kommer med största sannolikhet att fylla en roll i ekosystemet. 

Projektet

Projektet har byggt på befintlig kunskap och erfarenhet inom området autonoma och hållbara mobilitetslösningar med syfte att ta "nästa steg" i den riktningen genom att de har undersökt krav som handlar om:

  • Utplacering av autonoma fordon i komplexa stadsmiljöer, inklusive olika typer av fordon och olika typer av mobilitetslösningar
  • Utplacering av autonoma fordon med ökad hastighet, i förhållande till tidigare utförda piloter, så de följer vägbestämmelserna i ODD och är tillräckligt bra för användarna av tjänsten
  • Utmaningarna med stadsplanering och design när det gäller autonom mobilitet
  • Nödvändiga tester på testplats och i stadsmiljö

Utöver detta har projektet undersökt genomförbarheten av följande egenskaper hos autonoma fordon i en komplex stadsmiljö:

  • Avlägsnande av säkerhetsföraren och möjliggöra för en mänsklig förare att ingripa från fjärrkontrollen vid behov
  • Hur man skapar en stadsmiljö där autonom mobilitet från olika leverantörer kör på samma vägar och samtidigt

Ambitionen har varit att ge insikter och verktyg som gör det möjligt för städer i allmänhet och Göteborg i synnerhet att påskynda tillgången till samhällsnytta från hållbar och autonom mobilitet i stadskärnor, och att denna färdplan ska vara till nytta i denna process för initiativ från både den offentliga och privata sektorn.

Se presentationen från Drive Sweden Forum, mars 2023

Period
Augusti 2022 - februari 2023

Kontakt
Maria Håkansson, Afry

Partners
AFRY, AstaZero, CEVT, Keolis, Klimator, NEVS, Nobina, Skanska, Trafikkontoret Göteborg                

Vinnovanummer
2022-01736