Skip to main content

Klimatsmart Mobilitet 2030

Syftet med projektet är att bidra till en accelererad omställning till hållbar mobilitet i svenska städer. Målet är att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030”, samarbetet mellan Drive Sweden, Viable Cities och de 23 svenska städer som deltar i satsningen Klimatneutrala städer 2030.

En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Mobilitets- och transportfrågorna är centrala i omställningen till klimatneutralitet. Svenska städer har stor potential att tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhälle vara pionjärer i utveckling och implementering av lösningar som bidrar till systemomställning. I samband med den snabba omställningen som krävs för att uppnå Parisavtalets mål finns stor potential att forma nya marknader och hitta nya affärsmöjligheter inom mobilitetsområdet, både nationellt och internationellt. Därför inledde de strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden och Viable Cities våren 2021 ett samarbete för att understödja och accelerera omställningen till klimatneutrala städer i Sverige 2030. 

I en programgemensam arbetsgrupp driver Drive Sweden på arbetet för att stärka respektive nätverks initiativ och inte minst arbetet för mer hållbara städer. För att samla kommuner, företag, beslutsfattare, akademi och andra organisationer anordnar vi återkommande möten efter teman som sätts av deltagande parter. Syftet är att driva på mer hållbara mobilitetssatsningar och höja kunskapen kring vad som är möjligt att göra. Dessutom anordnar vi varje år den årliga konferensen “Klimatsmart mobilitet 2030”. 

Under de löpande mötena som hålls under året träffar deltagarna beslutsfattare, forskare och opinionsbildare som på olika sätt sprider kunskap som kan stärka kommunerna och andra engagerade aktörer i sitt arbete för en mer hållbar mobilitet.

Deltagande parter får också möjlighet att lära sig mer om policy och regelverk, vad som är möjligt och inte och vem som blir ansvarig samt bolla idéer som kan utvecklas till projekt.

Period
September 2021 - augusti 2023

Partners
Drive Sweden, Viable Cities

Vinnovanummer
2021-03805