Skip to main content

Nya projekt inom Drive Sweden

Tuesday, December 3, 2019

Ett antal nya strategiska projekt startar inom Drive Sweden. Projekten kommer att bidra till ny kunskap inom alla våra temaområden och kommer att vara viktiga i utvecklingen av smarta, innovativa transport- och mobilitetslösningar.

Här är de nya projekten:

Drive Sweden Business Model Lab

Den snabba utvecklingen av automatiserade, uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter, samtidigt som befintliga sådan ofta kan bli flaskhalsar. Detta sätter press på nuvarande affärsmodeller och öppnar dörren för radikala förändringar och nya aktörer som kan erbjuda nya affärsmodeller. Projektets mål är att påskynda implementeringen och användningen av uppkopplad, kooperativ och automatiserad mobilitet genom att identifiera och hantera flaskhalsar kopplade till affärsmodeller.

Läs mer här

Drive Sweden Policy Lab

Eftersom regleringar och lagar inte kan utvecklas i en hastighet som matchar den snabba utvecklingen av teknik och marknad, behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation. Syftet med Drive Sweden Policy Lab är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för de nya mobilitetstjänster som tas fram inom Drive Swedens projektportfölj. Projektet kommer att identifiera och övervinna hinder för att ny teknik och nya tjänster ska kunna implementeras.

Läs mer här

AHA II - En mänsklig strategi II

Detta projekt är baserat på den samarbetsmodell som utvecklats i AHA I, där användarna var engagerade i utvecklingen av framtida mobilitetslösningar. AHA II svarar mot ett ökat behov av samverkan mellan den offentliga sektorn och industrin, samt att involvera och engagera allmänheten i att utveckla nästa generations mobilitet i framtidens smartare samhällen.

Läs mer här

Digitaliseringen av transportkedjan på vägar - Fas 1

Detta projekt kommer att studera de förbättringar som kan uppnås genom digitalisering och datadelning, i samverkan med aktörer från hela godskedjan. Projektet lägger grunden för ett större pilotprojekt som, genom att använda ny data, syftar till att höja säkerheten när det gäller när transporter kommer fram och en bättre kunskap om vilken inverkan transporten har haft på varorna. Projektet kommer också att studera möjligheten att minska vissa manuella processer. Slutligen kommer projektet att undersöka möjligheten att öka samhällsnytta genom att beskriva den hållbarhetspåverkan som en transport har haft både när det gäller ekologisk och social hållbarhet.

Läs mer här

4All

Syftet med projektet är att utveckla lösningar som kan bidra till hållbar mobilitet i form av demonstranter/piloter på en specifik plats, som är användbara ”For all”. Genom att studera självkörande bussar avser projektet att adressera ”For all”-konceptet och hur tillgänglighet, villighet och förmåga att använda lösningar kan definieras och behandlas. Projektet kommer också att bidra till kända försök och implementeringar av självkörande bussar, i syfte att diskutera vad som kan driva önskan att tillhandahålla en mobilitetstjänst med självkörande bussar och viljan att använda en sådan tjänst.

Läs mer här

Plattform för en snabb och effektiv implementering av digital infrastruktur för transportsystemet

Denna förstudie avser att identifiera och ge rekommendationer för hur man samlar industri, akademi, regering och andra offentliga aktörer och skapa förutsättningar för långsiktig samverkan kring strategier och forskningsagendor för en interoperabel digital infrastruktur för vägtransportsystemet. Förutom att säkerställa att en gemensam färdplan har förstudien fokus på att ta fram och prioritera konkreta förslag för kommande utlysningar och projekt.

Läs mer här

Säkerhet för autonoma fordon ur ett samhälls- och säkerhetsperspektiv

Projektet syftar till att ta upp frågan om cybersäkerhet för autonoma uppkopplade fordon till systemnivå med fokus på att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. I denna förstudie kommer projektet att använda en ny mobilitetsarena i Linköping, ELIN. Projektet avser att undersöka och analysera risker kopplade till extern kontroll av autonoma bussar, men också att utföra en extern analys av vilka standarder och initiativ som finns och hur olika aktörer behöver förhålla sig till dem.

Läs mer här

Och fler projekt kommer att presenteras inom kort!

Se alla våra projekt här.