Skip to main content

One-stop-shop för gods & personmobilitet

(2022-2022) Målet för projektet var att utveckla helt nya affärsmodeller samt policys för delad och hållbar mobilitet i gränslandet mellan fastighets- och transportbranschen för att undvika slöseri och ineffektivitet, både ekologiskt och ekonomiskt.

spegling av parkeringsgarage i kula

Samhällets mål om en hållbar omställning går inte hand i hand med policys, affärsmodeller eller den fysiska planeringen. I dagsläget blir nyproduktion av parkeringshus under eller ovan mark i kranskommuner en ren förlustaffär, för miljön och fastighetsägaren. Detta är känt, ändå fortsätter resursslöseriet. De uppförs bara för att kommunens p-tal kräver det i samband med upprättandet av nya detaljplaner.

För att snabba på omställningen till en hållbar gods- och personmobilitet i stadsdelar så behöver vi testa och skala upp helt nya affärsmodeller som bygger på eliminering av ”waste”. Tillsammans med Kungsbacka kommun, Aranäs fastigheter och Okidoki arkitekter har Urbanivation testat nya lösningar i Kungsbacka, en av Sveriges mest snabbväxande kranskommuner.

Genom att prototypa fram nya affärsmodeller inom både existerande detaljplaner samt i helt nya stadsdelar har projektet utmanat normer och processer för att få till en snabbare och grön omställning. Syftet har även varit att förtydliga roller samt vägval som finns för både fastighetsägare och kommunen och erbjuda lösningar som kan repeteras i andra liknande situationer.

Resultatmålet har varit att ta fram affärsmodellsprototyper för one-stop-shop för gods- och personmobilitet i samarbete mellan fastighetsägare, kommun och input från användare samt att identifiera hinder och möjligheter för dessa. Målen för projektet har varit att:

  • ta fram modeller och policypåverkan för delade p-tal inom och mellan detaljplaner
  • arbeta fram nya affärsmodeller för värdedelning av vinster som uppstår av delad parkering
  • ta fram program och innehåll för användarcentrisk mobilitetshub i nyproduktion
  • skapa koncept för omprogrammering av befintligt p-hus till mobilitetsfastighet

Projektet har arbetat enligt en agil process inspirerad av Steve Blanks customer development-process och Design-thinking där projektet  kombinerat design, ekonomi och genomförande och validerat genom att stämma av med användare och projektintressenter. För att säkerställa att affärsmodellen innehåller alla delar har projektet arbetat enligt Alexander Osterwalders Business Model Canvas. För att analysera policys har man använt OECD:s BASIC-ramverk. Arbetsmomenten inkluderade: omvärldsanalys, tidig och kontinuerlig involvering samt framtagande av affärsmodell och program.

Den 20 januari 2023 arrangerade projektet One-stop-shop en välbesökt och uppskattad slutkonferens. 
Ta del av den korta filmen där projektdeltagarna delar med sig av några av höjdpunkterna under dagen. 

- Vi har inte råd att slösa med vare sig mark, miljö eller pengar på det sätt som görs idag. Med One-stop-shopmodellen kan fastighetsägare och kommuner ta del av praktiska lösningar och en process för hitta gemensamma vägar som bidrar till att ställa om till en hållbar godshantering och mer flexibel mobilitet i städerna, kommenterade projektledare Adetoun Ayoade.

Se presentationen från Drive Sweden Forum, mars 2023

Period
Januari 2022 - december 2022

Kontakt
Adetoun Ayoade
adetoun@urbanivation.com

Projektpartners
Urbanivation (koordinator), Kungsbacka kommunAranäs fastigheterOkidoki arkitekter.

Vinnovanummer
2021-04425

Fortsättning av projektet

Ett parkeringsgarage och en bil. Photo: Emiliano Vittoriosi on Unsplash.

Parkcess.com Better use of space: en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden

Parkcess är ett digitalt verktyg, en marknadsplats, där köpare och säljare av tillgång till p-platser under detaljplane- och bygglovsskede kan mötas och dela p-kapacitet.
Superhjälptekvinna bredvid skylt där det står parkyria

Parkcess del II - Parkyria

Projektet ska forska vidare på PARKYRIAs potential att effektivisera resursanvändning i stadsutvecklingens tidiga skeden.