Skip to main content

Drive Sweden – Silicon Valley

Projektet är en resurs inom Drive Sweden för att bidra till ökad samverkan mellan svenska aktörer inom mobilitytech och motsvarande ekosystem av aktörer i Nordamerika och Silicon Valley.

crowd

Hur kan vi utveckla vårt erbjudande?

Digitaliseringen är på många sätt möjliggöraren för att skapa ett hållbart transportsystem. Denna utveckling är ännu i sin linda och vi ser hur den förändrar roller, arbetssätt, hur medborgare agerar samt vilka förväntningar som ställs på offentlig sektor. 

Nya aktörer har på kort tid blivit centrala i att driva utvecklingen. En viktig fråga är hur offentlig sektor på bästa möjliga sätt kan samspela med dessa, och därmed bidra till en för samhället positiv utveckling. 

I en global kontext är Sverige i många sammanhang en marginell marknad. För att attrahera utvecklingskraften hos globala aktörer samt kunna påverka utvecklingsriktningen, behöver Sverige som nation utveckla, tydliggöra och paketera vårt erbjudande (exempelvis i termer av tillgängliga data och möjligheter till digitala samarbeten). Genom detta kan vi lägga grunden för Sverige som en global hubb inom för utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. 

Vad handlar det rent konkret om?

  • att få nordamerikanska aktörer att engagera sig mer aktivt på den svenska marknaden
  • att stödja svenska företag och organisationer i deras utveckling mot ett ökat samspel med den nordamerikanska marknaden
  • att utveckla kunskapen hos offentliga aktörer i Sverige kring omvärldens behov och bidra med underlag till policyutveckling inom området.

Mål & leveranser

Projektets övergripande mål är att etablera och stärka Sveriges roll som en hubb inom mobilitetsområdet med fokus på aktörer i Silicon Valley. Detta genom att stimulera ett ökat utbyte mellan det svenska ekosystemet av aktörer och motsvarande ekosystem i Nordamerika. 

Konkreta leveranser från projektet är till exempel initiering av samverkansprojekt mellan aktörer i de båda regionerna och olika former av omvärldsbevakning som kanaliseras till svenska aktörer.

grafisk sammanfattning

Projektperiod
15 december 2018 - 31 december 2019

Kontakt
Elias Arnestrand
elias.arnestrand@drivesweden.net

Projektpartners
Projektet leddes av Elias Arnestrand, Zeto AB. Ove Petersson utgör en senior-advisor funktion med stationering i Palo Alto under hela projekttiden. 

Vinnovanummer
2018-04728