Skip to main content

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT har varit att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata har e-COMSTRAT bidragit till beslutstöd som ger kommuner rätt förutsättningar för att stödja en hållbar utveckling av e-handelsleveranser.

Människor på en gata.

Under 2020 ökade e-handelns omsättning i Sverige med 40 procent. För storstadsregionerna var motsvarande tillväxt 65 procent och prognosen visar en fortsatt tillväxt på omkring 10-15 procent per år. Projektidén inspirerades av ett regeringsuppdrag som Trafikanalys fick 2019. Detta visade att det saknas kunskap och insikt kring konsekvenser som en förändrad handelssektor bidrar till, främst drivet av e-handelns utveckling. Framförallt inom offentlig planering lyfts brist på insikt. För att ändra detta startar e-COMSTRAT. 

Vad för skillnad kan e-COMSTRAT göra?

Genom att tillgängligöra data om leveranser i form av transporterade mängder, fördelat över tid och ungefärlig lokalisering av mottagare får kommunen förbättrade insikter om var behov kan finnas för insatser som behöver tillföras eller anpassas i den fysiska miljön. 

Delning av data kopplat till leveranser öppnar även upp för andra möjligheter. Därför kommer projektet att undersöka potentialen för hur leveransdata kan användas för exempelvis samlastning. Delning av leveransdata är en förutsättning för att förstå vilket gods som transporteras och hur transporterna genomförs. Denna förståelse är grunden till att förstå hur gods kan konsolideras och samdistribueras och vilken kapacitet som detta kräver både i form av logistikfastigheter, hanterings- och transportförmågor. 

Datadriven stadsutveckling och delning av anonymiserad leveransdata för smadistribution

Aktörerna har i denna del av projektet arbetat tillsammans för att ta fram relevanta leveransdata från e-handlade varor som är av nytta för städerna att få inblick i. Informationen har gällt antal leveranser på postkodsnummernivå fördelat på leveransplats och period på dygnet för fyra utvalda områden. Arbetet har utförts av Stockholm stad, Göteborgs stad och nShift på Södermalm och i Bromma i Stockholm och i Masthugget-Olivedal och Askim i Göteborg. Datan som tillgängliggjorts har handlat om:

  • Fördelning mellan olika leveranstyper
  • Antal leveranser fördelat på veckodag och tid på dygnet
  • Ansats till nyckeltal för staden: antal leveranser per hushåll per vecka

Datadelningen har bland annat ökat förståelsen för e-handelns påverkan på stadsbilden och paketskåpens framtida roll, stärkt kunskaper om att ett mer kontinuerligt datautbyte behöver tillkomma och bidragit till vilka förutsättningar som krävs för att kunna dela data anonymiserat. 

Ta del av projektets slutredovisningar

Projektperiod
Augusti 2021 - februari 2023

Kontakt
Klas Hjort, Lunds Tekniska Högskola
klas.hjort@plog.lth.se

Partners
Nshift, IKEAStockholms stad, Göteborgs StadHelsingborgHMNowaste, Relog och CLOSER

Vinnovanummer
2021-03293