Skip to main content

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. AI-driven mobilitet agerar som en hängiven komponent för att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.

Två personer håller en presentation på en scen

Genom att samla organisationer som arbetar med samhällsutmaningar och -behov, företag inom mobilitetssektorn och AI-experter och -evangelister, ges projektet AI-driven mobilitet stor potential att identifiera möjliga nya produkter, tjänster och processer samt effektivisera existerande processer.

AI-driven mobilitet utvecklades i nära samverkan mellan nyckelaktörer från alla delar av samhället och leddes gemensamt av Drive Sweden och AI Sweden.

Drive Swedens och AI Swedens mål och aktiviteter angränsar på flera vis varandra och genom att arbeta gemensamt skapar vi synergieffekter för alla inblandade, inte minst för partners och finansiärer. För att skapa ytterligare synergieffekter inom logistiksektorn så deltog även CLOSER, den svenska samverkansplattformen för kunskap och innovation för ökad effektivitet för godstransporter, i projektet.

Fas 1

AI-driven mobilitets grundläggande syften var:

  • Att aktivt identifiera långsiktiga möjligheter för att lösa utmaningar i samhället och att stärka svenska företags konkurrenskraft
  • Att identifiera och förverkliga kortsiktiga möjligheter och use-cases för att utveckla och använda AI och att genom det accelerera implementationen av innovativa lösningar
  • Att stärka AI-kompetensen inom mobilitetssektorn och kunskapsdelningen mellan partners, projekt och aktiviteter
  • Att följa och kommunicera internationell praxis och framstående exempel och att etablera kontakter med ledande internationella miljöer samt att attrahera relevant kompetens för att stärka det svenska ekosystemet

Drive Sweden har undersökt hur AI kan bidra till visionen att "Sverige tar en ledande roll i att skapa framtidens mobilitetssytem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla" och tagit fram en AI-strategi.

Drive Swedens AI-strategi har identifierat ett antal områden som kan utvecklas till ny forskning och nya innovationsprojekt och AI-driven mobilitet hade som mål att förvandla dessa områden till konkreta projekt och lösningar. AI-strategin lyfter också ett generellt behov av att öka kunskapen om AI och understryker vikten av att se till systemperspektivet inom mobilitetsområdet, perspektiv som också kommer att behandlas av projektet. AI-strategin, AI som en möjliggörare för säker och hållbar mobilitet, finns att läsa om här.

Slutrapport

Fas 1 av detta projekt är avslutat

Fas 2

Projektet har fått en fortsättning i AI Enhanced Mobility.

En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftade till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet var en katalysator för att tillämpa AI inom...