Skip to main content

KOMPIS

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, det vill säga möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt.

kompis projekt

Transportmedlen växlar mellan t.ex. framtidens autonoma fordon, kollektivtrafik, bil-pooler och hyrcyklar och den gemensamma principen är delade resor, effektivt energiutnyttjande och smidiga övergångar. Förändringen är radikal och kommer att kräva en kulturförändring där delad mobilitet blir den nya normen, inklusive delade biltransporter.

Syftet med KOMPIS var att stödja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige, också ibland kallat Mobilitet som tjänst – MaaS, genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-tjänster som bidrar till uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen. KOMPIS initierades av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter. 

KOMPIS har på ett tydlig sätt bidragit till att flytta fram Sveriges positioner inom området Kombinerad Mobilitet som tjänst. Projektet har även bidragit till både kunskapshöjning och till skapandet av ett eko-system av aktörer och organisationer som delar visionen om att delad mobilitet kan spela en viktig roll i att nå nödvändiga och viktiga mål mot ett hållbart transportsystem.

Under projekttiden har KOMPIS:

  • Samordnat, utvecklat och förvaltat Färdplanen för Kombinerad mobilitet som tjänst
  • Identifierat och bedrivit piloter inom policy- och regelområdet
  • Gett stöd till piloter och uppskalning av mobilitetstjänster
  • Gett stöd till kollektivtrafiken för digitalisering av biljettutbudet
  • Samverkat för MaaS-ekosystemets alla aktörer
  • Bistått med verktyg för utvärdering av effekter och konsekvenster för hållbarhet
  • Gett support, information och spridit kunskap om MaaS och Kombinerad mobilitet

 

Period
maj 2017 - januari 2021

Kontakt
Per-Erik Holmberg,
per-erik.holmberg@ri.se

Vinnovanummer
2017-02468