Skip to main content

DirveX - Förstudie

Den svenska modellen för samarbete avseende innovation inom området smart mobilitet har rönt stort internationellt intresse, och DriveX syftar till att se hur den modellen kan exporteras till andra länder för att skapa affärsnytta för svenska företag, för att allmänt sett visa upp en kompetent svensk profil, samt givetvis för att skapa en hållbar mobilitet även i andra länder. Det vi siktar på att exportera till, i första hand Singapore och Dubai, inkluderar tekniklösningar i form av Drive Sweden Innovation Cloud, den transparenta svenska triple-helix projektformen, samt utvalda bidrag från olika svenska aktörer.

Singapore på kvällen

Syfte och mål

Förstudien har kartlagt lokala mobilitetsekosystem i Singapore och Dubai, och bekräftat att båda marknaders relativa styrkor och utvecklingsområden är komplementära till våra svenska. Slutsatserna möjliggjorde för projektet att skräddarsy ett modulärt pilotprojekt att presenteras vid ITS World Congress i Singapore och finalen av Autonomous Driving Challenge i Dubai, båda i oktober 2019. Piloten omfattar integrerade erbjudanden från åtta medlemmar i Drive Sweden, och dess relevans har bekräftats av centrala aktörer på respektive marknad (LTA i Singapore och RTA i Dubai).

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens utfall är mycket positivt. Under projektet har ett tiotal ytterligare organisationer uttryckt intresse för att delta i kommande arbete. Då pilotens utformning betonar öppenhet och ekosystemintegration, är det både görligt och okomplicerat att involvera ytterligare aktörer i piloten, vilket vidare styrker denna. För att säkerställa sökta effektmål för DriveX är det nu kritiskt att skyndsamt säkra finansiering av fas 1, så att inblandade aktörer som nu står redo för piloten (och har mobiliserat lokala kunder och partners) har möjlighet att smida medan järnet är varmt.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för förstudien detaljerades ”den svenska innovationsmodellen” och målsättning för dess export, relevanta aspekter av lokala förutsättningar kartlades, och att modell och implementeringsplan för pilotstudien togs fram, dokumenteras och förankras med relevanta parter i Sverige samt i Dubai och Singapore (vilka var på förhand utvalda målmarknader för förstudien). Inblandade aktörer står nu redo för att genomföra piloten och har mobiliserat lokala kunder och partners.

Period
december 2018 - april 2019

Kontakt
Ingrid af Sandeberg
afSandeberg.Ingrid@adlittle.com

Vinnovanummer
2018-04773