Skip to main content

Ökat fokus på policyutveckling

Thursday, September 26, 2019

När teknik och tjänster utvecklas blir behovet av innovation inom policy och reglering allt viktigare. Om den rättsliga ramen har svårt att hålla jämna steg med de snabba förändringarna kan betydelsefull innovation försenas eller till och med riskera att aldrig bli verklighet. Som ett resultat av detta har Drive Sweden identifierat policyutveckling som ett av programmets temaområden. Planer för detta område kommer att presenteras inom kort.

En aktör som kommer att involveras inom detta område är KOMET, ett initiativ från den svenska regeringen för att skapa ett bättre och mer synkroniserat spelområde för innovation, med fokus på policyutveckling.

Under Drive Sweden Forum visade Anna Fridén, huvudsekreterare för KOMET, kommittén för teknisk innovation och etik, deras syn på innovation och vad som krävs för att den ska kunna bidra till Agenda 2030 på bästa sätt. Kommittén, som samlar en ovanligt bred kompetensbass, från ärkebiskopen till verkställande direktörer och juridiska experter, har uppdraget att kontinuerligt leverera lagförslag till regeringen.

Deras huvudmål är att främja policyutveckling som gör innovation framgångsrik, genom att skapa gynnsamma förutsättningar för både konkurrenskraft och för att nya tekniska lösningar ska bli både säkra och inkluderande. Detta kräver tillit, ett brett samarbete, ett samhälle öppet för ny teknik och tjänster - och aktiv policyutveckling.

- Tanken är att leverera på flera olika sätt. Så vi arbetar för att öka kunskapen kring teknologisk innovation, dess etiska utmaningar och behov av policyutveckling, samtidigt som vi uppmuntrar ett brett samarbete i samhället och nya arbetssätt, säger Anna Fridén och pekar på den offentliga sektorn som en prioriterad målgrupp.

- Vi ser också var befintlig lagstiftning, eller brist på sådan, begränsar eller hindrar innovation och vi har mandatet att skriva lagstiftningsförslag eller föreslå nya utredningar.

KOMETs arbetslinje är på många sätt kopplad till Drive Swedens policy lab som vi snart kommer släppa mer information om på drivenweden.net och Anna Fridén ser flera fördelar med att arbeta tillsammans med labbet.

- Vi har en ömsesidig förståelse för utmaningarna och policy lab:et ger en plattform med aktörer och rätt förutsättningar. Och om detta producerar piloter eller tester kan vi kanske hitta ny kunskap för oss och samhället, säger Anna Fridén och utvecklar vad KOMET kan bidra med till i labbet.

- Vi kan fungera som kanal till lagstiftarna och vi har verktygen för att föreslå nya lagar. Vi kan också bidra till dialogen genom insikter från olika sektorer och naturligtvis det etiska perspektivet.