Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Så här skapar du ett projekt

EU flags in Brussels. Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.

HEUDRIS

HEUDRIS syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska R&I-arenan...
De boxar som kommer att användas i Smarthem.

Smarthem - Uppkopplade leveransboxar för ökad hållbarhet och tillgänglighet

Projektidén är att testa och demonstrera hur ny teknik och nya tjänster med uppkopplade leveransboxar effektiviserar både leveranser till och returflöden från hemmet. Boxarna kommer att användas av...
A virtual network. Photo: GuerrillaBuzz Crypto PR on Unsplash.

VaVim – Validering av virtuella modeller för simulering av autonoma fordonssystem

För att uppnå skalbarhet och robusthet behöver verifiering och validering (V&V) av självkörande fordonssystem till stor del utföras virtuellt. Detta kräver validerade modeller på sensorer, fordon och...
självkörande buss

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)

(2022-2023) Projektet syftar till att utifrån ett utmaningsdrivet perspektiv och i linje med målbild 2030 ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till en ökad förståelse för hur Trafikverket kan dra...
busstation

Multi-Fleet Coordination and Collaboration - integrating vehicles and riders

(2022-2023) Svenska bussbranschen utgör en viktig och samhällsbärande funktion för Sveriges transportinfrastruktur och utgör en betydande resurs när det kommer till att ställa om till ett hållbart...
En cykelpool. Foto: Clique Studios on Unsplash.

Ökad användning av fastighetsknutna elcykelpooler

Fastighetsknutna elcykelpooler utgör en central komponent i visionen om en omställning från privatbilism till aktivt och tjänstebaserat resande baserat på delningsekonomi. Användarstatistik visar att...
En person kör en bil. Foto: Daniel Andraski, Pexels.

Samordning av tjänsteresor med hyrbil

Projektet handlar om att ta fram ett sätt som möjliggör för företag att erbjuda en delad mobilitetstjänst med hög användaracceptans genom en digital samordningslösning för tjänsteresor med hyrbil...
spegling av parkeringsgarage i kula

One-stop-shop för gods & personmobilitet

(2022-2022) Målet för projektet är att utveckla helt nya affärsmodeller samt policys för delad och hållbar mobilitet i gränslandet mellan fastighets- och transportbranschen för att undvika slöseri och...
uppkoppling till master

EVOLVE

(2022-2022) Projektet EVOLVE handlar om integration av olika autonoma transportsätt för bra samverkan i gemensamma uppdrag.
A car in the middle of the road with blurry traffic surrounding it. Photo: Florian Schwert on Pexels.

Digital Fleet Optimizer

Projektet vill genom en ny mjukvara optimera matchningen mellan kundernas behov och antalet för dem tillgängliga fordon. Genom en pilot, där en taxiflotta används, arbetar projektet både med...
Blurry traffic. Photo: Andreas Kind on Unsplash.

Hur stadens behov av kapillära transportnät kan tillgodoses med hjälp av innovativa transportslag

Projektet är en förstudie kring hur städer kan planera och bygga för att möta framtidens behov avseende leveranser till boenden och verksamheter. Det handlar om att skapa en trevligare stadsmiljö...
A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik.

Utlysningar

Nu har Drive Sweden en ny utlysning. Läs mer här!