Skip to main content

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt nedan.

Så här skapar du ett projekt

An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftar till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en katalysator för att tillämpa AI inom...
Två kvinnor som cyklar i en stad.

Demonstration av teknik för att identifiera rörelsen i en stad

Projektet (även kallat Rörelsen i en stad) har utvecklat en Crowd Analytics-tjänst för urban mobilitet. Genom att kombinera och bearbeta mobildata, kartdata, trafikdata och demografisk data följer...
En busshållsplats.

Färdplan Färingsö

Syftet med färdplan Färingsö var att accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden.
EU flags in Brussels. Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.

HEUDRIS

HEUDRIS projektet syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och...
De boxar som kommer att användas i Smarthem.

Smarthem - Uppkopplade leveransboxar för ökad hållbarhet och tillgänglighet

Projektidén är att testa och demonstrera hur ny teknik och nya tjänster med uppkopplade leveransboxar effektiviserar både leveranser till och returflöden från hemmet. Boxarna kommer att användas av...
Illustration av en buss, ett tåg, en hand som håller en mobil och en människa

Lärdomar från tredjepartsförsäljning

Att kollektivtrafiken är ryggraden i ett hållbart “Mobility as a Service”-system (MaaS) är ett faktum och även en av slutsatserna i LIMA-rapporten från 2021.
A virtual network. Photo: GuerrillaBuzz Crypto PR on Unsplash.

VaVim – Validering av virtuella modeller för simulering av autonoma fordonssystem

För att uppnå skalbarhet och robusthet behöver verifiering och validering (V&V) av självkörande fordonssystem till stor del utföras virtuellt. Detta kräver validerade modeller på sensorer, fordon och...
självkörande buss

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)

Projektet har vidareutvecklat ändpunkter för autonoma leveranser och kopplat samman självkörande minibussar och leveransrobotar. Målsättningen har varit att bidra till att göra framtidens urbana gods-...
busstation

Multi-Fleet Coordination and Collaboration - integrating vehicles and riders

(2022-2023) Svenska bussbranschen utgör en viktig och samhällsbärande funktion för Sveriges transportinfrastruktur och utgör en betydande resurs när det kommer till att ställa om till ett hållbart...
En cykelpool. Foto: Clique Studios on Unsplash.

Ökad användning av fastighetsknutna elcykelpooler

Fastighetsknutna elcykelpooler utgör en central komponent i visionen om en omställning från privatbilism till aktivt och tjänstebaserat resande baserat på delningsekonomi. Användarstatistik visar att...
En person kör en bil. Foto: Daniel Andraski, Pexels.

Samordning av tjänsteresor med hyrbil

Projektet handlar om att ta fram ett sätt som möjliggör för företag att erbjuda en delad mobilitetstjänst med hög användaracceptans genom en digital samordningslösning för tjänsteresor med hyrbil...
spegling av parkeringsgarage i kula

One-stop-shop för gods & personmobilitet

(2022-2022) Målet för projektet har varit att utveckla helt nya affärsmodeller samt policys för delad och hållbar mobilitet i gränslandet mellan fastighets- och transportbranschen för att undvika...
uppkoppling till master

EVOLVE

(2022-2022) Projektet EVOLVE har arbetat med integration av olika autonoma transportsätt för bra samverkan i gemensamma uppdrag.
A car in the middle of the road with blurry traffic surrounding it. Photo: Florian Schwert on Pexels.

Digital Fleet Optimizer

Genom att skapa en ny mjukvara har syftet med projektet varit att optimera matchningen mellan kundernas behov och antalet tillgängliga fordon för dem. Genom en pilot, där en taxiflotta används...
Blurry traffic. Photo: Andreas Kind on Unsplash.

Hur stadens behov av kapillära transportnät kan tillgodoses med hjälp av innovativa transportslag

Projektet är en förstudie kring hur städer kan planera och bygga för att möta framtidens behov avseende leveranser till boenden och verksamheter. Det handlar om att skapa en trevligare stadsmiljö...
A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
Bilar som användes i Delta. Foto: Kista Science City.

Delta

DELTA var en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftade till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.
Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...
Matkassar. Foto: Maria Lin Kim on Unsplash.

SSKe – Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handelsleveranser

Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handels-leveranser kommer testa en ny storskalig lösning för hållbara matleveranser, där kylda livsmedel transporteras i en återanvändbar kartong som...
En av Skövdebostäders bilar. Foto: Skövdebostäder.

Förstudie regulatoriskt växthus om biluthyrningslagen

Projektet har undersökt vilka regeländringar som behövs för att kunna förenkla för uthyrning av tjänstebilar till privatpersoner och har utgått från ett fall där Skövdebostäder vill hyra ut sina bilar...
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...
En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Klimatsmart Mobilitet 2030

Syftet med projektet har varit att bidra till en accelererad omställning till hållbar mobilitet i svenska städer. Målet har varit att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030” och har varit...
En illustration av fysiskt och digitalt vägnät, från projektets slutrapport (av RISE).

Framtidens trafikregler

Framtidens trafikregler adresserade behovet av utveckling av regelverket för trafikföreskrifter – ett arbete som behöver bedrivas genom dialog med en stor bredd av aktörer. I projektet, som är en del...
En bil färdas i en dimtäckt skog.

Smart landsbygd

Projektet ”Smart Landsbygd” är ett strategiskt projekt vars syfte är att utforska landsbygdens utmaningar och behov utifrån en samhällssystemisk ansats med särskilt fokus på transporter.
Ett paket levereras.

e-COMSTRAT

Målet med e-COMSTRAT har varit att ge ny kunskap om hur kommuner kan uppnå en förbättrad stadsmiljö genom tillgång till leveransdata. Genom att ta del av leveransdata har e-COMSTRAT bidragit...
hugo vinkel

Affärsmodeller för framtida autonoma och fossilfria matleveranser - HUGO

Under den andra fasen av HUGO, 2021, undersökte man affärsmodeller för framtida autonoma och fossilfria matleveranser.
Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy lab 2021/2022

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Bild kommer snart

Hållbart resande i Kista - förstudie

Förstudiens syfte är att undersöka hur arbetande och boende i Kista gemensamt kan erbjudas hållbara resealternativ baserat på resenärernas individuella behov och nya mobilitetslösningar.
robotaxi

Affärsmodeller för robotaxi

Detta projekt avser att undersöka i vilka fall som en flotta av robotaxis kan vara ett alternativ för vissa typer av kollektivtrafik i Sverige. För att robotaxis ska fungera som koncept och...
traktor vid bro

Autonomous Site - Confined Autonomous Solution test and validation

(2020-2021) Projektets mål var att testa, verifiera och validera ett autonomt (L4) transportsystem för ett avgränsat område.
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
ds eu flags

EU-koordination Drive Sweden

Projektet syftar till att ge Drive Swedens partners bättre tillgång till och ytterligare styrka från mobilitetsrelaterade arbeten inom EU. Genom att öka engagemanget på EU-nivå öppnas nya dörrar för...
digi infra stad

DigInfra

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, eller DigInfra, handlar om att hitta sätt för offentliga organisationer att tillsammans utveckla och möta utmaningar kring...
intelligenta beslutstodssystem

Intelligenta beslutsstödsystem för utvecklad planering av transportsystemet

(2020-2021) Projektet syftar till att utifrån ett utmaningsdrivet perspektiv och i linje med målbild 2030 ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till en ökad förståelse för hur Trafikverket kan dra...
Väg på landsbygden.

Smart landsbygd - autonoma lätta transporter för landsbygd/glesbygd och mindre tätorter

Projektet adresserade framtidens transportsystem för glesbygd i form av transporttjänster som bärs av autonoma, elektriska och anropsstyrda markfordon och drönare.
En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik .
Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Utlysning

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Sju projekt blev beviljade finansiellt stöd och arbetet är i full gång. Nedan är en sammanställning av projekten och via länkarna kan du läsa om respektive projekt, vilka som aktörer som medverkar samt få kontaktuppgifter till projektledaren.