Skip to main content

VaVim – Validering av virtuella modeller för simulering av autonoma fordonssystem

För att uppnå skalbarhet och robusthet behöver verifiering och validering (V&V) av självkörande fordonssystem till stor del utföras virtuellt. Detta kräver validerade modeller på sensorer, fordon och miljöer där systemen ska fungera. Syftet med denna förstudie är att identifiera toppmoderna och högprioriterade forskningsfrågor inom metoder för att validera modeller som krävs för virtuella V&V av självkörande fordonssystem inom ett inhägnat område, samt att formulera en gemensam projektansökan med identifierade nyckelaktörer för fortsatta studier.

A virtual network. Photo: GuerrillaBuzz Crypto PR on Unsplash.

Förväntade resultat och effekter

Förstudien förväntas resultera i en State of the Art-rapport och i en gemensam projektansökan med identifierade nyckelaktörer för fortsatta studier. Det långsiktiga målet är att få objektiva mått på tillförlitligheten hos virtuella V&V för självkörande fordonssystem. Med en arbetsmetod där validerade modeller och verkliga tester används sida vid sida, möjliggörs en effektiv och förutsägbar kontinuerlig V&V av produktens kvalitet och säkerhet under hela dess livscykel; förstudiefas, utvecklingsfas; driftsättning; underhåll och systemoptimeringar.

Planerat tillvägagångssätt och genomförande

1. SoA; Granskning av den senaste forskningen och tillämpningen inom validering av simuleringsmodeller inom området autonomi och relevanta angränsande områden med liknande problem. Analys av andra aktörers metodik och resultat inom liknande områden.

2. Forskningsfrågor; koppling till nya partners och utformning av en större gemensam projektansökan för fortsatta studier.

3. Förstudie; Modelleringsinsats med modell av fordon, omgivande fysisk miljö och autonomimodell. Implementering av enklare fysiska jämförande tester, resultat och slutsatser.

Slutpresentation

Period
Februari 2022 - augusti 2022

Kontakt
Stefan Thorn, Volvo Autonomous Solutions

Partners
Volvo Autonomous Solutions, Blekinge Tekniska Högskola

Vinnovanummer
2021-05178