Skip to main content

Tjänsteskjuts 2.0

Detta projekt följer, stödjer och utvärderar pilotverksamheter i Karlstad och (preliminärt) Region Stockholm, där tjänstebilar som används i verksamheten byts ut mot taxi och andra skjutstjänster. Projektet har föregåtts av en förstudie som pekar på en rad olika samhällsnyttor – från förbättrad förvaltningsekonomi och minskad trafikträngsel till förbättrad folkhälsa och en förstärkt lokal arbetsmarknad och förbättrad integration.

Bild som visar en man som håller upp dörren för en kvinna så hon  kan kliva in i en taxi.

Bakgrund

Förstudien – som också finansierades av Drive Sweden och genomfördes av Karlstads kommun, Taxiförbundet och Klimatkommunerna – kunde belysa hur många tjänstebilar i kommunerna utnyttjades på ett oekonomiskt sätt. För samma pengar – ca 100 000 kr per bil och år är ett riktvärde – kan man få ut betydligt mer nytta om man lägger dem på taxi och andra skjutstjänster. 

Givet att skjutstjänsterna genomförs med bilar med höga miljöprestanda bidrar det till att minska utsläppen och bullret på orten i fråga. Det frigörs också parkeringsytor samtidigt som trängseln i trafiken minskar. Eftersom all erfarenhet säger att den som ska förflytta sig då väljer friare bland alternativen gång, cykel och kollektivtrafik innebär även det miljö- och stadsmiljövinster.

Möjligheter med projektet

Med ökad gång och cykling ökar även tillfällena för den anställde till vardagsmotion – en växande bristvara i vår tid.

Mest intressant är kanske att ökad efterfrågan på taxi dagtid ökar taxiyrkets attraktionskraft och kan skapa viktiga instegsjobb för dem som idag står långt från arbetsmarknaden, inte minst utrikes födda kvinnor.

Förstudiens slutsatser ska nu testas i Karlstad under hösten 2024 och (preliminärt) Region Stockholm under våren 2025. Tjänsteskjuts 2.0 kommer att följa pilotverksamheterna noga, bistå med forskarstöd och räknehjälp, studera acceptansfrågor och även göra utvärderingar. Detta arbete utförs av en grupp mobilitetsexperter på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultatanvändning

Erfarenheter och goda råd från detta arbete kommer sedan att göras tillgängliga av Klimatkommunerna och Taxiförbundet som tillsammans producerar en handledning för kommuner och andra tjänsteproducenter som vill pröva snarlika koncept. Den kommer också att innehålla goda råd om hur IT-system bör utformas för bokning, ombokning, avbokning och samåkning liksom återkoppling och redovisning. Även upphandlingsförfarandet kommer att omfattas av handledningen.

Period 
Juni 2024 – november 2025

Partners
IVL Svenska Miljöinstitutet, Karlstads kommun, Region Stockholm, Klimatkommunerna och Svenska Taxiförbundet

Projektledare
Fredrik Holm, IVL Svenska Miljöinstitutet
fredrik.holm@ivl.se

Vinnovanummer
2024-01550