Skip to main content

Hur stadens behov av kapillära transportnät kan tillgodoses med hjälp av innovativa transportslag

Projektet är en förstudie kring hur städer kan planera och bygga för att möta framtidens behov avseende leveranser till boenden och verksamheter. Det handlar om att skapa en trevligare stadsmiljö, samtidigt som människors behov av leveranser och sophantering säkras.

Blurry traffic. Photo: Andreas Kind on Unsplash.

En stor utmaning inom hållbar stadsutveckling är att få till en trevlig stadsmiljö för människor samtidigt som vi ser till att det finns säkra system för sophantering och leveranser med gods och varutransporter. Transporter krävs för invånarnas dagliga liv och för företagens verksamheter men de tar också plats i gaturummet. De påverkar trafiksäkerheten, ökar utsläppen och orsakar buller i stadsmiljön.

Problematiken kopplat till stadens transportbehov är inte ny, flera studier har genomförts sedan e-handeln började ta fart. Därefter har klimatmålen tydliggjorts och diskussionen om användning av gaturummet intensifierats, samtidigt som e-handel och hemleveranser ytterligare ökat i pandemins spår. För att adressera utmaningarna kring de dessa transporter lyfts ett antal lösningar, såsom hubbar, drönare och leveransrobotar, el-lastcyklar, boxar, (alla med olika för/nackdelar). Det finns dock risker att dessa införs utan att det utreds vilken påverkan på staden de har.

Förstudien applicerar ett helhetsperspektiv utifrån staden som kravställare och transportsystemet som en möjliggörare för en diversifierad stadsmiljö med olika typer av verksamheter och invånare. Projektets syfte är att undersöka om, och hur, olika innovativa lösningar kan hjälpa städerna att möta de utmaningar de står inför samtidigt som de ambitiösa klimatmålen nås. Projektet omfattar därför alla typer av gods och flöden (t.ex. material till/från verksamheter, avfall, dagligvaror, paket, post, färdiglagad mat, returer) för nya stadsdelar utifrån behov och förutsättningar.

Tidsperiod
Oktober 2021 - juni 2022

Kontakt
Mattias Esbjörnsson, RISE
mattias.esbjornsson@ri.se

Partners
RISEVästerås Stad - MälarportenUmeå kommun - Tomtebo strand

Vinnovanummer
2021-03964