Skip to main content

HEUDRIS

HEUDRIS syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska R&I-arenan. Projektet ämnar också bidra till de strategiska innovationsprogammens mål gällande internationalisering och till att komplettera kompetens och resurser inom Drive Swedens kansli.

EU flags in Brussels. Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.

HEUDRIS fortsätter det framgångsrika påverkans- och uppväxlingsarbetet från EU-koordinering – ett tidigare Drive Sweden-projekt. Arbetet konkretiseras genom att fokusera på CCAM-relaterade områden och frågeställningar relaterade till andra partnerskap som DUT (Driving Urban Transformation) och 2Zero; liksom till Climate Neutral and Smart Cities Mission. 

Projektet ska skapa förutsättningar för Drive Sweden och dess partners att

  • Skala upp existerande svenska projekt där så är lämpligt
  • Aktivt delta i och dra nytta av CCAM-partnerskapet
  • Bidra till roadmaps och andra strategidokument inom EU
  • Stödja och uppmuntra fler svenska parter att delta i EU-projekt om exempelvis mobilitet, trafiksäkerhet och smarta städer

Långsiktiga effekter inkluderar kunskapshöjning och ökad EU-finansiering, liksom stärkt image för svenska aktörer som attraktiva samarbetsparter och därigenom starkare konkurrenskraft och utvidgade affärsmöjligheter.

Drive Swedens medlemskap i CCAM-partnerskapet ger tillgång till de över 180 parterna som deltar där och ger ökade insikter i program och aktiviteter inom områden som relaterar till Drive Swedens verksamhet. Denna bredare omvärldskunskap om den europeiska arenan och dess aktörer bidrar till ökad kvalitet och precision i Drive Swedens roadmaps och strategier. 

Planerat upplägg och genomförande

  • Aktivt deltagande i CCAM-partnerskapet.
  • Identifiering av nationella projekt som skulle kunna skalas upp till EU-nivå.
  • Identifiering av public consultations av intresse för Drive Sweden och partners i nätverket.
  • Rekommendationer till ämnen för Horizon Europes arbetsprogram 2025-2026 utifrån Drive Swedens effektlogik och partners agendor och önskemål.
  • Minst ett EU-fokuserat inslag/år till Drive Sweden Forum, Drive Sweden Lunch & Learn eller liknande.

Ta del av projektets slutdokumentation

Tidsperiod
Maj 2022 - december 2023

Kontakt
Ingrid Skogsmo, VTI
ingrid.skogsmo@vti.se

Partners
Autoliv, Chalmers, RISE, Volvo Group

Diarienummer hos Vinnova
2022-01365

Läs mer om tidigare faser och fortsättningen av HEUDRIS

ds eu flags

EU-koordination Drive Sweden

Projektet syftar till att ge Drive Swedens partners bättre tillgång till och ytterligare styrka från mobilitetsrelaterade arbeten inom EU. Genom att öka engagemanget på EU-nivå öppnas nya dörrar för...
Foto som visar EU-flaggan och svenska flaggan

CCAM Sweden

CCAM Sweden syftar till att samla och engagera svenska och nordiska aktörer inom området uppkopplad, kooperativ och automatiserad mobilitet (CCAM). Målet är att via aktörernas engagemang i olika...