Skip to main content

GreenRoute – Optimering av godstransporter för en hållbar framtid

Projektet fokuserar på visualisering av godstransporters klimatpåverkan med intentionen att uppmuntra till beteendeförändringar.

Foto som visar en karta över Helsingborg där det är markerat var det är mycket trafik och utsläpp.

Bakgrund och problembild

Helsingborgs stad, som är en projektpartner, har som ambition att genom förändrat inköpsbeteende och kravställning på transporter minska de miljömässiga effekterna av godsleveranser till stadens verksamheter. Arbetet går åt rätt håll men ligger fortfarande efter utsatt prognos. Staden strävar även efter att uppnå netto-noll utsläpp och att vara klimatneutral till år 2030. För att lyckas med detta har staden olika utvecklingsprojekt kopplat till området. Ett av initiativen handlar om att utveckla en prototyp för en heatmap som ska utgöra ett beslutsunderlag för att effektivisera godstransporterna.

Syfte 

Projektet kommer att utveckla och introducera en prototyp som bidrar till planering och rapportering kopplat till klimatpåverkan. Prototypen kommer att visualisera och analysera klimatpåverkan från godstransporter i form av en heatmap. Genom verktyget kommer man få en god förståelse för vilka områden och rutter i staden som är utsatta för en hög klimatpåverkan.  

Prototypen möjliggör:  

  • Förbättrad planering och optimering av rutter.
  • Detaljerad rapportering om klimatpåverkan från t ex fordon, försändelser och kunder.
  • Beslutsstöd för godsköpare genom att möjlig klimatpåverkan för olika transportalternativ visualiseras. 

Projektet kommer även validera prototypen genom användarfeedback. Detta kommer att bidra till fördjupad förståelse kring nyttan av denna tjänst/visualisering.  

Resultaten från prototyputveckling och från användarfeedback kommer att kunna användas av MobiOne för fortsatta utveckling av deras IT-lösningar inom logistik, transport och distribution. Helsingborgs stad kommer att använda resultaten för att utveckla rutiner och krav vid upphandlingar.
 

Projektperiod
Maj 2024 - december 2024

Projektpartners
RISE, MobiOne AB, Helsingborgs stad, Tonys Budbil AB.

Projektledare
Mattias Esbjörnsson
Mattias Esbjörnsson@ri.se

Vinnovanummer
2024-01593