Skip to main content

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet (Eldsjäl)

Syftet med projektet, även kallat Eldsjäl, var att skapa en ökad förståelse för hur elektriska delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i stort påverkas av nya fordon utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett pictogram av bilar och resenärer. Foto: Göteborgs stad.

Kommande fordonskoncepten kommer vara automatiserade, delade och sannolikt även elektrifierade. Rätt tillämpat kommer dessa fordonskoncept bidra till ett hållbart transportsystem. Projektet har simulerat påverkan av delade självkörande fordon på trafiksystemet. Resultatet har sedan legat till grund för en dialog i form av djupintervjuer med invånare. Resultatet från både simuleringar och intervjuer har analyserats för att belysa utmaningar och insikter.

Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik, K2/Malmö Universitet och Trivector satte samman ett starkt tvärvetenskapligt konsortium som genomförde en tillämpad studie där potentialen av elektriska delade självkörande fordon utforskades i Göteborgsregionen men resultat från projektet kan användas i en större kontext.

Utgångspunkt var Göteborg Stads nya multimodala VISUM-modell kompletterad med en MaaS-modul (Mobility as a Service) från företaget PTV. Från scenarierna erhölls resultat i form av hur trafiken påverkas och parametrar såsom restider, trängsel och CO2-utsläpp kunde beräknas. Genom scenariokörningar och tvärvetenskapliga analyser erhölls bättre kunskap för de offentliga parterna om hur nya tidens fordonskoncept påverkar/kompletterar men också hur de kan användas inom kollektivtrafik- och transportsystemet för att främja hållbar utveckling. Projektet drevs parallellt med ett projekt finansierat av VGR där samma partners ingår. Det parallella projektet fokuserar på användarperspektivet och kundupplevelse av elektriska delade självkörande fordon. Projekten är självständiga, men synergieffekter uppnås av att köra dem parallellt.

Resultat

Simuleringsresultaten visar påverkan av överflyttning av resande till delade självkörande fordon både kan vara positiv och negativ beroende på olika faktorer. Detta i kombination med resultat från användardialogerna visar att det kommer att vara viktigt för beslutsfattare att på de olika sätt som är tillgängliga påverka de framtida tjänsterna för delade självkörande fordon för att uppnå stadens mål för trafikering och hållbarhet.

Studien simulerade påverkan av delade självkörande fordon på trafiksystemet i kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille. Resultatet har sedan legat till grund för en dialog i form av djupintervjuer med invånare i Göteborg. Resultatet från både simuleringar och intervjuer har analyserats för att belysa utmaningar och insikter.

Eldsjäl II (2022)

Projektet förnyades med en andra del, Eldsjäl II, som utfördes mellan februari och juni 2022. Projektet avsåg att genom dialog mellan projektets partners samt andra intressenter identifiera vilka frågeställningar som är mest intressanta och relevanta att studera vidare angående självkörande delade fordon och hur. Detta har gjorts genom en intern projektworkshop samt flera arbetsmöten, en omvärldsanalys av både forskning och industriprojekt och ett rundabordssamtal med externa intressenter. Utifrån dessa diskussioner har förslag och rekommendationer till fortsatt arbete formulerats.

Resultat

Tre steg rekommenderas till fortsatt arbete angående analys av självkörande delade fordon: 1.En kartläggning av potentialen för delade självkörande fordon, både geografiskt i staden och utifrån olika typer av användare. 2. En analys av vilka styrmekanismer som blir relevanta att använda när delade självkörande fordon införs för att de ska bidra till stadens hållbarhetsmål. 3.Utifrån kartläggningen och analysen av styrmekanismer ovan kan olika realistiska scenarier definieras som verkar intressanta att testa, som sedan kan analyseras till exempel med hjälp av simulering

Slutpresentation

Projektperiod
Januari 2020 - juni 2021, februari 2022 - juni 2022

Projektpartners
Göteborgs KommunVästtrafikTrivectorK2/Malmö University

Kontaktuppgifter
Fredrik Larsson, Trafikkontoret Göteborgs Stad
fredrik.larsson@trafikkontoret.goteborg.se

Vinnovanummer 
2019-05094 och 2022-00195