Skip to main content

Drive Sweden Policy Lab 2019/2020

Projektet syftade till att skapa ett fungerande arbetssätt för att driva på policyrelaterade frågor som är viktiga för hela värdekedjan kopplad till transportsystemet och framtidens mobilitet. Resultatet blev dagens Drive Sweden Policy Lab, som driver på olika case som identifierats som viktiga av våra partners.

A hand holding a shiny ball reflecting industries.

Projektet levererade utifrån två led. Det första ledet handlade om policylabb som projektform. Projektet testade att arbeta utifrån ett nytt koncept med öppen design, vilket är ett nytt sätt att organisera projekt för att möta regulatoriska utmaningar i teknik-fokuserade utvecklingsprojekt. Resultatet blev att den öppna designen fungerar och att det finns ett intresse från andra projekt att samarbeta med Policy Lab för att komma vidare i sina utmaningar, vilket motsvarar den andra dimensionen i projektet - att arbeta med verkliga behov.

Genom Policy Lab kan aktörerna på den svenska marknaden öka sin kunskap om hur de existerande regelverken stöttar och hindrar marknadsinförandet av ny teknik och nya tjänster. Därigenom syftar projektet till att stärka Sveriges innovationskraft genom att säkerställa en laglig teknik- och tjänsteutveckling för att på så sätt föra fram Sverige som en attraktiv marknad för innovation hos internationella aktörer.

Genom workshop-formatet ges de olika aktörerna möjligheten att träffas på en neutral plats för att byta erfarenheter och perspektiv. Det i sin tur skapar förståelse för den andre och ger utrymme för nya konstellationer och nätverk. Med en ökad kunskap och nya färdigheter kring Policy Lab-metoden bland de svenska aktörerna skapas också bättre förutsättningar att hantera kommande utmaningar i gränslandet mellan innovation och lagstiftning.

Slutrapport med bilagor

Under projekttiden har tre olika legala utmaningar lyfts till projektet från projektparter och som utgjort varsitt arbetspaket i projektet.

Vilka regelverk gäller för en autonom buss i en bussdepå? Frågan hade sitt ursprung i systerprojektet Automatisering av stadsbussar. - Självcertifiering av autonoma bussar

Hur kan geofencing användas för att samla in fordonsdata? Hur ser affärsmodellen ut? Frågan hade sitt ursprung i systerprojektet CeViss. - Legal utredning för datadelning varor och transporter

Vilka legala utmaningar finns det med att skapa en digital matchmakingtjänst för godstransporter och hur kan Trafikverket använda RFID-data från järnvägen ur ett legalt perspektiv? Frågan hade sitt ursprung i ett regeringsuppdrag till Trafikverket. - Fordonsdata till allmänhetens nytta - geofencing och affärsmodeller

Period
Oktober 2019 - december 2020

Kontakt
Kristina Andersson, RISE
kristina.andersson@ri.se

Partners
Keolis, Åkeriföretagen, Boliden Mines Technology, EasyMile, Applied Autonomy, Göteborgs Stad, Combitech

Vinnovanummer
2019-04813