Skip to main content

Digitalisering av godsleveranskedjan på väg

Projektet samlade aktörer från hela värdekedjan för gods och studerade vilka förbättringar som kan uppnås med hjälp av digitalisering och datadelning.

digital infrastructire unsplash

Projektet var förberedande och undersökande och lade grunden till ett större pilotprojekt. I projektet undersökte man genom att utnyttja tillgänglig gods-relevant information, addera nya datakällor och dela dessa informationsmängder på ett kontrollerat sätt om man kan uppnå en högre säkerhet med avseende på när transporterna kommer fram samt en bättre kunskap om vilken påverkan transporten haft på godset (t ex hållbarhet för livsmedel).

Projektet studerade också möjligheten att minska manuella processer så som scanning av pallar och hantering av pappersdokument.

Slutligen undersöktes möjligheten att öka samhällsnyttan genom att beskriva vilken hållbarhetspåverkan transporten har haft, både med avseende på ekologisk hållbarhet och social hållbarhet (som till exempel regelefterlevnad med avseende på kör- och vilotider). Dessa är lämpliga för att tillse kontraktsefterlevnad och CSR-policys och till exempel underöktes möjligheten att komplettera märkningar av typen Fair Transport (https://www.akeri.se/sv/fair-transport).

Slutsatser

Försörjningskedjans synlighet är ett mycket komplext problem som kräver att fler aktörer engageras. Detta inkluderar logistikleverantörer, akademi, IT-systemleverantörer, med flera. Vi har identifierat flera områden för fortsatt arbete.

Ett område är att bevisa konceptlösningen för att radikalt sänka trösklarna i form av kostnad och komplexitet för att införa en digital godstransportkedja för fordonstillverkaren (OEM) genom att integrera en grundläggande funktionalitet i fordonet som kan rapportera tillbaka från en godssensor i släpvagnen. Detta skulle göra det möjligt för transportören att digitalt göra varornas position tillgänglig för avsändaren. Eftersom varornas position rapporteras i realtid kan bättre beslut fattas. Detta kan leda till effektivare transporter, högre fyllningsgrad och möjligheten att följa upp nyckeltal för att identifiera förbättringspotential.

Ett andra område är att hitta lämpliga sätt att dela information med särskilt fokus på vem som "äger" informationen och vilken intressent som anses vara en pålitlig partner, där båda traditionella centraliserade, federerade och distribuerade (blockchain-baserade) lösningshypoteser kan utforskas.

Ett tredje område är att fortsätta bygga på lärdomarna av de kartor med värdeerbjudanden som skapades i projektet och att studera hur affärsmodeller kan skapas så att alla nödvändiga aktörer i kedjan har incitament för sin verksamhet. För att uppnå detta är det viktigt att 1) ​​skapa tillräckligt mervärde genom effektiviseringar och förbättringar av processer 2) se till att detta värde fördelas på lämpligt sätt mellan parter i värdekedjan.

Slutrapport

Detta projekt är avslutat, läs slutrapporten här

Period
2019-10-01 - 2020-05-31

Kontakt
Jonas Mårtensson, KTH ITRL
jonas1@kth.se

Projektpartners
Scania CV, KTH ITRL, Ericsson, Lidl, Postnord