Skip to main content

DigInfra

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, eller DigInfra, handlar om att hitta sätt för offentliga organisationer att tillsammans utveckla och möta utmaningar kring den digitala infrastrukturen för ett allt mer uppkopplat och elektrifierat transportsystem.

digi infra stad

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur som till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. 

I projektet avses olika typer av system som krävs för att funktioner och tjänster i ett mer uppkopplat transportsystem ska kunna användas som automatiserade fordon, laddinfrastruktur för elfordon, uppkopplade trafiksignaler, delningstjänster, geofencing, digitala trafikregler, leveranstjänster och kollektivtrafik.

Bakgrund

Anledningen till att kommunerna valt att satsa på det här projektet är att de upplever en förväntan på att de ska erbjuda vissa digitala medel och resurser för att möjliggöra nya typer av transportlösningar. Samtidigt upplever de även svårigheter och utmaningar kring hur resurser ska fördelas och prioriteras, hur ansvaret ser ut i förhållande till andra aktörer och vad som bör vara prioritet att investera i.

Om kommunerna och andra myndigheter samarbetar och lyfter och utvecklar dessa frågor är förhoppningen att framtidens transporter i större utsträckning kan nå sin potential vad gäller hållbarhet. Andra pågående projekt fokuserar främst på att möjliggöra tekniken för utveckling och demonstration och det saknas i dagsläget ett forum som fokuserar på implementering och uppskalning utifrån ett offentligt- och behovsägarperspektiv.

Förväntade resultat

Efter att projektet är slut ska följande resultat finnas på plats:

  • En etablerad struktur för ett samarbetsforum med utgångspunkt i städers och myndigheters behov av att kunna inhämta kunskap, identifiera problem och lösningar samt dela lärdomar kring den digitala infrastrukturen som krävs för framtidens transportsystem.
  • En kartläggning av behovsägarperspektivet i denna kontext som kan användas för diskussioner och samarbeten inom Drive Swedens andra temaområden.
  • En kontext där teknikleverantörer, mobilitetsaktörer, städer och andra nödvändiga aktörer kan mötas för att på ett konkurrensneutralt sätt förstå varandra och öka kunskapen för varandras behov kring utvecklingen av den digitala infrastrukturen.
  • Identifierade projektidéer som behövs för att gemensamt arbeta framåt.

Tidsperiod
November 2020 - December 2021

Kontakt
Thérèse Rosén Löfstedt, Drive Sweden
therese.lofstedt@lindholmen.se

Projektpartners
Göteborgs StadLinköpings kommunLunds kommunStockholms StadTrafikverket

Vinnovanummer
2020-03731