Skip to main content

Det automatiserade transportsystemets effekter – SEVS för AD

(2016-2017) Vilka effekter får det automatiserade transportsystemet på samhället? Vilka är de automatiserade lösningarna som kan bidra till ett mer hållbart transportsystem? Vi behöver utveckla metoder för att kunna mäta och förstå olika automatiserade lösningar, för att kunna värdera nyttor och effekter för olika intressenter och för att kunna styra mot de transportpolitiska målen.

aimg

Projektbeskrivning

Automationens effekter på samhället är en komplex fråga där ingen enskild aktör äger hela frågan och därför samverkar parter från industrin, akademin och staden i detta projekt under 6 månader, från augusti till januari 2017.

Förstudien tar ett helhetsgrepp/ett systemperspektiv och syftar till att identifiera och utveckla metoder för att mäta och kvantifiera samhällseffekter av det automatiserade transportsystemet och autonoma fordon. Genom att identifiera och analysera direkta och indirekta drivkrafter (sociala, teknologiska, ekonomiska, spatiala och infrastrukturella, miljö- och resursmässiga samt politiska) och beskriva hur de faller ut i olika scenarior kan vi identifiera relevanta parametrar (VAD?) att mäta. Därefter identifierar och utvecklar vi metoder för att samla in kvalitativ och kvantitativ data för respektive parameter (HUR?).  

Genom att beskriva olika användningsfall (så kallade use cases), baserade på en intressentanalys, kan olika automatiserade lösningar som tillgodoser de funktionella kraven (för en viss aktör i ett specifikt scenario), identifieras och beskrivas. Därefter görs en multi-criteria analys för att värdera de olika transportlösningarna samt koppla dem till de transportpolitiska målen. 

Förstudien kommer att återanvända resultat från tidigare SEVS-projekt, bl a själva metodiken ”The SEVS Way”, vilket är ett strategiskt analysverktyg för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Scenarior och use cases kommer också att återanvändas men vidare utvecklas utifrån ett automations-perspektiv. 

Genom att metodiskt hantera komplexiteten och förstå mekanismerna i det större systemet kan vi påverka och styra mot ett mer effektivt, säkrare, tillgängligt och miljösmart transportsystem m j a olika AD-lösningar.

Då detta är en förstudie kommer vi inte att genomföra en fullständig analys av det automatiserade transportsystemet och dess effekter på samhället eller nyttorna för de olika intressenterna, utan enbart exemplifiera med några få use cases bl a Drive Me.

Förväntat resultat av förstudien är en slutrapport med bl a en vidareutvecklad Drivkraftsmodell, vidare utvecklade scenarior och use cases samt förslag på utvecklad mätmetodik. Rapporten kommer också att innehålla förslag på önskat genomförande av flera mer fullständiga use cases baserat på förstudieresultatet. 

Projektperiod: 
2016-06-01 - 2017-01-31

För mer information, kontakta:

Projektägare:
Anna Nilsson-Ehle, SAFER

Projektledare:
Else-Marie Malmek, SAFER/Malmeken AB
E-post: else-marie.malmek@malmeken.se

Projektpartners:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum, Göteborg Stad, Trafikkontoret, Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen, Malmeken AB, SP Sveriges, Tekniska Forskningsinstitut AB, Trafikverket, Uniti AB, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Volvo Car Group AB

Vinnovanummer
2016-02649