Skip to main content

Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar

(2019-2020) I detta demonstrationsprojekt har man testat och demonstrerat prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö i städer och tätorter. Genom uppkopplade fordon där regelverken styrs och kommuniceras direkt med fordonen förväntas nya förutsättningar skapas för tung trafik i städer och tätorter.

innovation cloud

Demonstrationsprojektets huvudsakliga mål har varit att:

  • Demonstrera prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö.
  • Undersöka och kvantifiera vilken potential prestandabaserade regelverk och trafikförordningar har att minska miljöpåverkan vid tunga transporter i städer och tätorter. Målet är att minska utsläppen av koldioxid per transporterat ton gods i städer och tätorter med minst 30 procent.
  • Beskriva vilken utrustning som kommer att krävas samt vilka krav som avses att ställas på fordonens system respektive de övervakande systemen. I detta ingår lösningar för kommunikation och kontroll, exempelvis hur kommunikation mellan fordon och tillståndsgivande myndighet kan gå till samt möjligheter för exempelvis kommuner att digitalt ”öppna” och ”stänga” vissa vägsträckor under vissa perioder för fordon som uppfyller definierade prestandaparametrar.

Fälttester och resultat

Två fälttester har genomförts inom Stockholms stad. Ett av dessa omfattade framkomlighet i avsikt att identifiera möjligheter att framföra längre fordon och att identifiera prestandaparametrar relevanta för framkomlighet. Det andra avsåg att skapa underlag för att utreda hur komfortvibrationerna påverkas av längre och tyngre fordon och att identifiera vilka fordonsparametrar som påverkar vibrationerna.

Utifrån information och data från fälttester kompletterat med litteraturstudier och intervjuer har prestandabaserade regelverk analyserats utifrån produktivitet/effektivitet, miljö, säkerhet, trängsel och påverkan på infrastrukturen.

Bland resultaten märks bland annat att införandet av dynamiska prestandabaserade regelverk med geofencing som styrs och/eller kontrolleras med digitala system och använder delad data kan tillåta att fordon kan användas på ett effektivare sätt och mer energieffektiva transportlösningar skapas. Fälttester indikerar att det kan leda till en energieffektivisering/bränslebesparing på 10–25 % och att antal transporter minskar med 30–40 %. En förändring till prestandabaserade regelverk indikerar också att tunga fordons påverkan på buller, trängsel och trafikolyckor kan minskas.

truck signs

Projektperiod
2019-01-01 – 2020-01-31

Projektpartners
Stockholms stad Trafikkontoret, Sveriges Åkeriföretag, Parator Industri, AB Volvo, CeDe Group, Transportföretagen

Kontakt
Ingrid Nordmark
ingrid.nordmark@tfk.se
08-562 491 02

Vinnovanummer
2018-03988