Skip to main content

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.

An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

I Brunnshög skapas en smartare och mer hållbar framtid runt de 40 000 människor som ska bo och arbeta där. Brunnshög ska vara en världsledande livs-, innovations- och forskningsmiljö. Ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling med plats för liv och rörelse där autonoma och delade mobilitetstjänster för människor och varor är naturliga och integrerade. I Brunnshög möter du framtiden. Projektets målsättning är att etablera autonoma och delade fordon som visar hur kombinerad mobilitet kan ändra invanda beteenden, reducera privatbilism och främja hållbar stadsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet etablerar utprövade affärsmodeller som knyter samman transportlösningar understödda av en modern digital infrastruktur och fordon med hög komfort, robusthet och personlig integritet. Projektet utforskar och implementerar innovativa lösningar för laddinfrastruktur och effektbalansering, samt inspirerar till vidare samarbete kring autonoma och delade transportlösningar. Inledningsvis genomförs en förstudie med syfte att planera för en stegvis etablering, Säkerställa ett genomförande och etablera en samverkansplattform för involverade intressenter.

Planerat upplägg och genomförande

Datainsamling och analys: Förutsättningar och mål, Mobilitetsbehov, Tekniska lösningar och mognadsgrad, Legala frågor. Konkludera: Definiera Brunnshögs framtida mobilitetslandskap. Dokumentera: Ansök om stöd för implementering av Brunnshögs mobilitetsekosystem. Ge rekommendationer för systematiska förändringar.

Ta del av projektets slutpresentationer och rapport

Tidsperiod
Augusti 2022 - November 2023

Kontakt
Martin Güll, Lunds kommun
martin.gull@lund.se

Partners
KeolisLunds kommun, Lunds UniversitetNEVSRuterVy buss,

Diarienummer hos Vinnova
2022-01741