Skip to main content

Autonomous Refuse Truck – ART

(2016-2017) Projektet avsåg att undersöka och analysera trender och förutsättningar för halv- och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana miljöer inom avfalls- och återvinningsområdet, för verksamheter både i Sverige och övriga Europa.

projektbilder ds

Projektets syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att undersöka och analysera möjligheter för ökad automatisering av avfallsinsamling med fokus på lastbilen. Projektet bedrevs i form av en förstudie med fyra deltagande aktörer med olika kompetenser; Högskolan i Skövde, AB Volvo, Avfallshantering Östra Skaraborg och Geesink Norba. I projektet genomfördes djupintervjuer med åtta avfallsaktörer, vilket gav mycket goda insikter i branschens behov, förutsättningar och önskemål. Vidare kartlades och analyserades typiska bostadsområden och möjlig grad av automation per område. Tillgänglig, såväl som potentiellt ny, fordonsteknik utreddes och olika lösningar för automation analyserades. Nya tjänster kopplade till dessa lösningar har också analyserats.

Projektet hade som syfte att undersöka och analysera aktuella förutsättningar och trender för halvautomatiserade och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana miljöer inom avfalls- och återvinningsområdet för verksamhet både i Sverige och övriga Europa. Vidare var syftet med projektet att lägga grunden för ett fortsättningsprojekt och en större pilot tillsammans med flera slutkunder för autonoma fordonsfunktioner och kopplade tjänster. En delmängd i detta arbete var att under projektet identifiera samarbetspartners och forma konstellationer för fortsättningsprojektet.

Ett övergripande målet med projektet var att bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar avfallsinsamling såväl nationellt som internationellt. Det specifika målet för projektet var att leverera lösningsförslag som skulle öka trafiksäkerhet, förbättra arbetsmiljö samt förbättra lönsamheten för aktörerna i branschen. Projektet hade också för avsikt att identifiera vilka områden inom avfallshantering som var mest intressanta för automation och vilka tjänster som kan knytas till olika teknologier.

Slutrapport

Det här projektet är avslutat

Projektperiod
Juni 2016 - februari 2017

Projektpartners
Högskolan i SkövdeVolvo Technology ABGeesink NorbaAvfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Kontakt
Anna Syberfeldt, anna.syberfeldt@his.se
Telefon: 0500-448577

Vinnovanummer
2016-02609