Skip to main content

Automatiserade logistiktjänster

Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

För att kunna öka möjligheterna till planering och effektivisering krävs teknik för att hantera bland annat informationsflöden, samordning, styrning och övervakning av regelefterlevnad. Projektet bedrevs av partners från näringsliv, akademi och myndigheter och var en förstudie som identifierade effektiviseringsmöjligheter genom automatiserade logistiktjänster. 

Projektet behandlade följande frågeställningar:

  • Identifiering av konkreta logistik-case bestående av tjänster, funktioner, flöden och noder där det förväntas finnas stora effektiviseringspotentialer och som är specifikt intressant ur ett automationsperspektiv samt för kommande demonstrationsprojekt
  • Vilken typ av möjliggörande teknik finns, såsom automatiserad gods-/lastbärar-/fordonsspårning & styrning, automatiserad hantering och transport (b.la. körning, lastning/lossning och lagring) och automatiserad insamling av data (systematisering)
  • Vilka samarbetskonstellationer måste etableras för att få bärkraft i en automatiserad logistiktjänst?

Resultat

Målet för denna förstudie har varit att identifiera ett antal ”case” där automatisering ger möjlighet till effektivisering och där det finns aktörer som är beredda att driva innovationsprojekt. Ett tiotal idéer till sådana projekt har identifierats med intressentuppskattningar av potential, behov av ny teknik och nödvändiga aktörskonstellationer samt förslag till fortsatta steg, varav ett redan har konkretiserats i ett förslag till Drive Sweden.

Målet har också varit att kartlägga state of the art samt pågående och avslutade projekt inom denna domän. För att klara detta har en ny strukturering av området automatiserade logistiktjänster utifrån ett verksamhetsperspektiv utvecklats där de olika logistikprocesserna kopplats ihop för ett antal strategiska behovsområden. Resultatet av identifieringen visar i stort att det saknas automatiseringsaktiviteter i flera områden med stor potential vilket till del kan bero på svårigheter att organisera alla de aktörer och intressenter som krävs för att få resultat.

Slutrapport

Detta projekt är avslutat, läs slutrapporten här slutrapportautolog.pdf