Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet

Syftet med projektet, även kallat Eldsjäl, var att skapa en ökad förståelse för hur elektriska, delade och självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Syftet med projektet var att skapa en ökad förståelse för hur elektriska, delade och självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik, K2/Malmö Universitet och Trivector satte inför studien samman ett starkt tvärvetenskapligt konsortium för att utforska potentialen av elektriska, delade och självkörande fordon i Göteborgsregionen men resultat från projektet kan användas i en större kontext. I projektet utvecklades möjliga framtidsscenarier vilka sedan modellerades i Göteborgs Stads multimodala VISUM-plattform, som kompletterades med en MaaS-modul (Mobility as a Service) från företaget PTV och utgjorde utgångspunkten för arbetet.

Från scenarierna erhölls resultat i form av hur trafiken påverkas och parametrar såsom restider, trängsel och CO2-utsläpp kunde beräknas. Genom scenariokörningar och tvärvetenskapliga analyser erhålls bättre kunskap för de offentliga parterna om hur nya tidens fordonskoncept påverkar/kompletterar men också hur de kan användas inom kollektivtrafik- och transportsystemet för att främja hållbar utveckling. Projektet drevs parallellt med ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen där samma partners ingick. Det parallella projektet fokuserade på användarperspektivet och kundupplevelse av elektriska, delade och självkörande fordon. Projekten var självständiga, men synergieffekter uppnådes av att köra dem parallellt.

Resultat

Utifrån simuleringar av effekterna vid överflyttning av biltrafik och kollektivtrafik till delade, självkörande tjänster kan bland annat följande slutsatser dras:

  • Övergång till Car sharing ger 25–30 procent högre trafikarbete än övergång till Ride sharing, oavsett vilket trafikslag övergången gjorts ifrån.
  • Vid överflyttning från biltrafik till Ride sharing minskar trafikarbetet med upp till 5–6 procent, men vid överflyttning från bil till Car sharing ökar trafikarbetet med upp till 15 procent.
  • Överflyttning från dagens kollektivtrafik tillsammans med överflyttning från biltrafik till både Ride sharing och Car sharing ger ökat trafikarbete.
  • Överflyttning från dagens biltrafik till Ride sharing och Car sharing leder till att antalet fordon minskar med upptill fyra femtedelar, vilket får stor påverkan på behov av parkeringsplatser och minskat inköpsbehov av nya fordon.

Utifrån de användardialoger som hållits om överflyttning och attraktivitet för tjänster kan nedanstående slutsatser dras:

  • De som huvudsakligen använder bil kommer att vara svåra att flytta över till delade självkörande fordon och i så fall blir det till Car sharing. Ride sharing är mer avlägset för de som huvudsakligen kör bil idag.
  • Många som huvudsakligen åker kollektivt idag ser Ride sharing som en attraktiv tjänst, vilket gör att en del av kollektivtrafikresandet förmodligen kommer att flyttas över till Ride sharing Detta pekar mot en framtid med en blandning av Ride sharing och Car sharing där Ride sharing främst tar resenärer från kollektivtrafik och Car sharing främst tar resenärer från bil, men där privatbilismen också kvarstår.

Slutrapporten pekar på att utformningen av tjänster för delade självkörande fordon kommer att ha stor påverkan på staden i allmänhet och trafiksituationen i synnerhet. Det är därför viktigt att de offentliga aktörerna blir medvetna om vilka möjligheter som finns att påverka dessa tjänster för att minimera en framtida negativ påverkan på staden, exempelvis i form av en stor ökning av fordonstrafiken. Planering, lagstiftning och regelverk behöver därför förhålla sig till ett antal faktorer kring tjänster för delade självkörande fordon. I slutrapporten hittar du rekommendationer utifrån studiens resultat.

Slutrapport

Detta projekt är avslutat, läs slutrapporten här

Projektperiod:
Januari 2020 - juni 2021

Projektpartners:
Göteborgs KommunVästtrafik, Trivector, K2/Malmö University

Kontaktuppgifter:
Fredrik Larsson, Trafikkontoret Göteborgs Stad
fredrik.larsson@trafikkontoret.goteborg.se