Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

DigInfra

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, eller DigInfra, handlar om att hitta sätt för offentliga organisationer att tillsammans utveckla och möta utmaningar kring den digitala infrastrukturen för ett allt mer uppkopplat och elektrifierat transportsystem.
Människor i en trafikkorsning. Photo by Mikael Stenberg on Unsplash

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur som till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. 

I projektet avses olika typer av system som krävs för att funktioner och tjänster i ett mer uppkopplat transportsystem ska kunna användas som automatiserade fordon, laddinfrastruktur för elfordon, uppkopplade trafiksignaler, delningstjänster, geofencing, digitala trafikregler, leveranstjänster och kollektivtrafik.

Bakgrund

Anledningen till att kommunerna valt att satsa på det här projektet är att de upplever en förväntan på att de ska erbjuda vissa digitala medel och resurser för att möjliggöra nya typer av transportlösningar. Samtidigt upplever de även svårigheter och utmaningar kring hur resurser ska fördelas och prioriteras, hur ansvaret ser ut i förhållande till andra aktörer och vad som bör vara prioritet att investera i.

Om kommunerna och andra myndigheter samarbetar och lyfter och utvecklar dessa frågor är förhoppningen att framtidens transporter i större utsträckning kan nå sin potential vad gäller hållbarhet. Andra pågående projekt fokuserar främst på att möjliggöra tekniken för utveckling och demonstration och det saknas i dagsläget ett forum som fokuserar på implementering och uppskalning utifrån ett offentligt- och behovsägarperspektiv.

Resultat

Några av slutsatserna från projektet är:

  • De mjuka delarna av den digitala infrastrukturen så som lagar, standarder, begreppsanvändning och internetprotokoll, behöver få mer utrymme i utvecklingsarbetet och att synen på kommunens roll i arbetet behöver förändras; från en upphandlande part till medskapare som beskriver behov och brister.
  • Kunskapsnivån och förståelsen för digitaliseringens inverkan på mobilitet behöver öka, med insikten att den digitala infrastrukturen saknar egenvärde men är nödvändig som en bas (infrastruktur) för att möjliggöra/förbättra transporttjänster.
  • Uppdraget, mandatet och roller för att utveckla den digitala infrastrukturen är otydligt inom kommunerna – frågorna skär på tvärs och ”skvalpar”. Det är dessutom svårt, inte minst väldigt resurskrävande, för enskilda kommuner att driva frågorna på egen hand.

Mot bakgrund av dessa slutsatser föreslås ett nytt initiativ med delar som i dagsläget saknas i Sveriges innovationssystem. Initiativet DigInfra 2.0 utgörs av tre delar med ett kontinuerligt flöde av kunskap och utveckling emellan. En central funktion säkerställer flödet, framdrift, kvalitet och bidrar med kunskap om systemperspektiv, aktörer och tvärsgående kompetens. De tre delarna benämns DigInfra-labb, aktörssamverkan och nationell kraftsamling.

Projektet har haft som mål att skapa bryggor och konkreta samarbeten mellan städer, myndigheter och andra viktiga aktörer i arbetet kring frågeställningar kopplat till planering, organisering, inköp och ansvar av den digitala infrastrukturen för det framtida transportsystemet samt att identifiera utmaningar som för närvarande hindrar utvecklingen av det hållbara och uppkopplade transportsystemet.

Projektet har syftat till att dela erfarenheter och lyfta behov, föra dialog mellan olika aktörer, öka kompetensen hos deltagande partners och identifiera vilka typer av projekt och initiativ samt vilken forskning som behövs för att driva utvecklingen framåt inom detta område. Genomförandet har utgått från en behovsdriven ansats utifrån deltagande kommuner. Detta har varit en framgångsfaktor eftersom en utmaning vid arbete med komplexa frågeställningar är att kunna hålla blicken högt samtidigt som basen för kunskapsutvecklingen behöver utgöras av konkreta och verklighetsförankrade behov och utmaningar.

Projektet har även genomfört två fördjupningar 1) Vad och varför en digital infrastruktur behövs utifrån en kommuns perspektiv och 2) Digital infrastruktur för elsparkcyklar: resonemang och råd till kommuner.

Tidsperiod
November 2020 - December 2021

Kontakt
Thérèse Rosén Löfstedt, Drive Sweden
therese.lofstedt@lindholmen.se

Projektpartners
Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Lunds kommun, Stockholms Stad, Trafikverket