Skip to main content

VIDEO: Jämställdhet och transportsystemet

Wednesday, November 23, 2022

Vad innebär ett jämställdhetsperspektiv inom innovation i Sverige och Europa? Och hur integrerar till exempel Vinnova ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet? Detta och mer fick vi höra om under ett Lunch & Learn där Vinnovas jämställdhetsintegreringsprocess presenterades, följt av en diskussion med perspektiv från transportbranschen. Se eventet här!

Att tillvarata hela befolkningens resurser, kompetenser och kunskaper är en förutsättning för framgångsrik innovation – jämställdhet och jämlikhet ger affärsnytta. När forskning och innovation tar hänsyn till både kvinnors och mäns behov, förutsättningar och beteenden kan värdet av resultaten öka. Vi säkerställer helt enkelt att morgondagens lösningar gagnar alla i samhället.

Vikten av jämlikhet har befästs vid många tillfällen, bland annat 2009 då riksdagen fattade beslut om de transportpolitiska målen och i dem preciserade att transportsystemet likvärdigt ska svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

För transportsektorn finns det, precis som för de flesta branscher, otaliga sammanhang där ett större fokus på jämlikhet skulle ge vinster. Det handlar då inte bara om de produkter och lösningar som når marknaden, utan även om att skapa jämlika arbetsplatser. Till exempel så behöver transportbranschen mer arbetskraft och jämlika arbetsplatser kan attrahera både män och kvinnor.

Under detta Lunch & Learn den 16 november lärde vi oss mer om detta. Utgångspunkten blev Vinnovas jämställdhetsintegreringsprocess, som Sophia Ivarsson presenterade. Med oss i en efterföljande diskussion hade vi också Ulrik Janusson från Scania som gav perspektiv från transportbranschen. Modererade samtalet gjorde Malin Andersson, programchef för Drive Sweden.