Skip to main content

Tekniken som förutser trafikolyckor tar steget över Atlanten

Tuesday, Oktober 24, 2023

Uppkopplade lösningar för ökad trafiksäkerhet har återkommit som en röd tråd under Drive Swedens sju första år. Genom projektsviten AD AWARE har en rad olika lösningar testats och sedan implementerats och i det senaste projektet som AI AWARE Scale Up, vars resultat presenteras under en slutkonferens den 23 november 2023, har parterna tagit steget över Atlanten för att arbeta vidare med det de skapat – och kopplar nu även på AI för att ytterligare öka effekten.

AI analys av trafik

År 2017 skapades det första av en rad projekt som bildade en hel projektsvit som kom att benämnas AD Aware. AD står i denna projektsvit för Autonomous Driving men parterna har inte haft dessa tekniker i fokus. Istället har det snarare handlat om uppkopplade fordons förmåga att uppfatta och kommunicera olyckor, besvärliga trafiksituationer och svårt väglag till andra bilister, larmcentraler och utryckningsfordon – för att på så vis öka trafiksäkerheten.

Kristian Jaldemark från Carmenta har varit med i samtliga projekt i sviten och enligt honom finns det en rad saker att vara stolt över:

– Inom projekten har vi praktiskt testat lösningar som tagits vidare i organisationerna hos de deltagande parterna och sedan faktiskt kommersialiserats. Vi har utmanat en hel del och det har gett resultat.

Enligt Kristian har samarbetsformen i projekten varit unik:

– Drive Sweden har satt ramen för hur vi kan arbeta och sedan så har vi varit bra på att skapa strukturer som kunnat fungera i alla projekt. Det gör det enklare att on-boarda nya partners.

Några av de stötestenar som behandlats är hur olika parter, som kan vara konkurrenter, delar sina data. Det har bland annat handlat om så kallade intellectual property rights (IPR) och olika parters API:er – något som blir allt vanligare idag då vi måste samarbeta för att få de digitala lösningarna att bli så effektiva som möjligt. Inom dessa projekt har detta lösts genom bra avtal.

Efter att ha producerat imponerande resultat i de fem första projekten i form av fungerande system för att bilar ska kunna använda delar av den data de redan samlar upp för att bidra till ökad trafiksäkerhet så har kärnparterna nu tagit nya steg. I de senaste projekten, AI AWARE och AI AWARE Scale-Up, har de utforskat hur AI kan bistå med att mäta av väglaget, behandla datan den får, aggregera den med data från närliggande fordon och vid behov notifiera andra bilister och berörda aktörer för eventuella kommande olyckor eller andra problem. Återigen använder de redan befintliga data, men genom AI kan de på ett effektivt vis behandla den och på så vis beräkna vad som kan komma att ske. I det första projektet fick de systemet att fungera och i det efterföljande projektet AI AWARE Scale-Up har de tagit det vidare och även etablerat sig i Kalifornien.

– Det vi ska visa nu är hur lösningen kan användas i olika sammanhang. Algoritmen utvecklas vidare och testas i en helt annan kontext. Att flytta till en helt annan geografisk plats är viktigt för att veta att det funkar i andra miljöer med andra förutsättningar, säger Kristian Jaldemark som berättar att de även skapar en Safe Speed Information Service, som kan förmedla lämplig hastighet beroende på väder, värme och andra moment. På så vis kan olyckor undvikas, säkerheten öka och energiåtgången minska.

Tekniken är högintressant och för Volvo Cars, som är koordinerande part, är det självklart att utforska den.

– Jag ser detta som ett första, mycket viktigt steg på en lång resa mot ett helt uppkopplat mobilitetssystem med noll kollisioner. Genom att sammanfläta fler och fler dataströmmar kommer prediktiva möjligheter med AI och machine learning bara att förbättras. Detta kommer att vara en avgörande del av ett hållbart och säkert mobilitetssystem, säger Johan Amoruso-Wennerby på Volvo Cars, som leder projektet.

För Volvo Cars och projektet finns det många delar som nu ska utforskas och återigen är det samarbete, även mellan länder, som kan ge avgörande fördelar för en bra utveckling.

– Som en del av projektet analyserar vi också skillnaderna i policy gällande datastyrning och datadelning mellan USA och Sverige. Vi siktar också på att ytterligare öka kopplingspunkterna mellan ekosystemen Smart Mobility i Silicon Valley och Sverige. Med detta hoppas vi kunna föra tillbaka lärdomar till det svenska ekosystemet.

Volvo Cars har under samtliga projekt varit en viktig part. Deras engagemang har öppnat dörren för att kunna testa de nya teknikerna i verkliga miljöer. Men även Zenseact, Ericsson och Carmenta har spelat stora roller för att få sensorer att samla in rätt data, kommunikationen att fungera och trafikövervakningen att bli användbar. Dessutom har senare tekniker som HD-kartor införlivats i projektet via HERE Technologies och parter som Trafikverket och Göteborgs Stad anslutit med sina kompetenser om bland annat digital infrastruktur.

Att flera tester inom projektserien blivit produkter som används på marknaden får ses som ett kvitto på stor framgång, så stora vinster är redan gjorda. Vad som står på tur att utforska återstår att se, men förhoppningarna om fler användbara lösningar som bidrar till ett säkrare och mer hållbart transportsystem är stora.

Följande projekt har genomförts inom projektsviten AD AWARE:

Samtliga projekt har finansierats av Drive Sweden och som medfinansiär för AI Aware Scale-Up finns även Future Mobility.

Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI AWARE Scale Up

Syfte med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö genom att läsa av, förstå och förutse händelser i ett trafiksystem. Projektet bygger vidare på och skalar upp resultaten från Drive Sweden...
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
ds driverless car evaluating upcoming traffic

Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

(2018-2019) Projektet genomförde försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.
utryckningsfordon

Trafikledning av utryckningsfordon

(2017-2018) Projektet hade som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för att dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon och...
aware traffic control

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och...