Skip to main content

Regeringen utreder förutsättningar för automatiserade fordon

Wednesday, November 17, 2021

Nu ska den statliga väginfrastrukturen ses över för möjligheterna att i högre grad använda automatiserade fordon. I ett nytt uppdrag från regeringen ska Trafikverket redovisa både väginfrastrukturens tillstånd och de behov som finns för att implementera nya tekniker. Beskedet är efterlängtat av Drive Sweden då resultatet kan bana väg för fler hållbara lösningar.

Road and trees close-up

– Detta är ett mycket välkommet beslut. Det är av yttersta vikt att våra vägar tillåter och underlättar för automatiserade fordon i vårt gemensamma arbete för framtidens hållbara mobilitet, säger Jan Hellåker, ordförande för Drive Sweden.

Det är Trafikverket som av regeringen fått i uppdrag att redovisa hur stor del av den statliga väginfrastrukturen som bedöms hålla en sådan standard att det medger möjlighet till användning av uppkopplade och automatiserad körsystem i fordon. 

Inom uppdraget ingår att redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att nödvändiga funktioner finns på plats, se över vilka alternativa tekniska lösningar som kan komplettera eller ersätta delar av dagens väginfrastruktur samt utreda hur underhållet av nödvändig vägutrustning kan se ut. Det kan till exempel handla om att vägmarkeringar är utformade och underhålls på ett sätt så att de kan avläsas maskinellt eller att trafikskyltar inte ger motstridig information.

– En säkerställd standard i det svenska vägnätet banar väg för fler uppkopplade mobilitetslösningar, som i sin tur kan bidra till en mer effektiv och säker trafik, säger Malin Andersson, programchef för Drive Sweden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 juli 2022.

Inom Drive Sweden arbetar ett flertal parter med lösningar och förutsättningar som behövs för att möjliggöra ett uppkopplat mobilitetssystem. Bland annat diskuteras inom projektet DigInfra den ansvarsfördelning som krävs mellan olika statliga, regionala, kommunala och privata aktörer för att digital infrastruktur och grundförutsättningar för uppkopplad mobilitet ska komma på plats och underhållas.