Skip to main content

Regeringen lanserar fem offensiva samverkansprogram

Friday, Juni 3, 2016

Den 1 juni lanserade statsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Mikael Damberg fem strategiska samverkansprogram för att bemöta de viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför. Drive Sweden och Drive Me var inbjudna och lyftes fram som ett bra exempel på befintliga samarbetsplattformar.

Programmen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har koordinationsansvar för programmen.

Genom nya innovativa sätt att göra affärer, producera, resa, bo, leva, kommunicera, tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem ska nya arbetstillfällen, bättre hälsa, välfärd och jämställdhet skapas och upprätthållas. 

De fem samverkansprogrammen är:

  • Nästa generations resor och transporter - Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan Sverige minska sin klimatpåverkan och öka exporten. 
  • Smarta städer - Genom innovativ miljö- och klimatteknik, smarta elnät och digitalisering förbereder vi den framtida urbana miljö som kommer vara hem för en stor del av Sveriges framtida invånare. 
  • Cirkulär biobaserad ekonomi - Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för att ersätta fossila produkter. Förnybar skogsråvara som biobränsle kan användas och ersätta fossila bränslen. Den cirkulära ekonomin innebär att främja en resurseffektiv återanvändning och återvinning av produkter och material. 
  • Life Science - Genom nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och ny medicinsk och digital teknik kan en framtid med en åldrande befolkning, nya hot i form av smittspridning och pandemier samt antibiotikaresistens bemötas
  • Uppkopplad industri och nya material - Genom nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning står vi redo inför den fjärde industriella revolutionen. 

Drive Sweden och Drive Me deltog och lyftes fram som bra exempel på befintliga plattformar inom området ”Nästa generations resor och transporter”.

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot ett transportsystem för både människor och gods, baserat på automation, digitalisering och tjänstefiering. Programmet samlar den bästa kompetensen från alla berörda samhällssektorer inom området och jobbar tillsammans - över organisatoriska gränser - för att ta fram ett transportsystem som säkerställer en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i Sverige. Lindholmen Science Park står som värd för programmet.

Drive Me är ett världsledande projekt där vanliga förare för första gången får prova självkörande fordon i dagligt bruk. Pilotförsöken genomförs i vanlig trafik på Göteborgs kringsfartsleder med start under 2017. Projektet syftar till att utvärdera effekterna på miljö, säkerhet och framkomlighet, samt hur förare och medtrafikanter upplever självkörande teknik.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se